MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
UPL Metamitron 70 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty,
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, wyczyniec polny, wyka wąskolistna.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest powojowy, włośnica sina.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on - (związek z grupy
triazynonów) – 70%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zamiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 766/2000 z dnia 09.08.2000 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-551/2003p z dnia 24.09.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-80/2004 z dnia 09.02.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-170/2004o z dnia 08.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-35/2006 z dnia 31.05.2006
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy, burak pastewny.
W celu ekonomicznego i bardziej skutecznego zwalczania chwastów można wykonać kilka zabiegów stosując środek w dawkach dzielonych według podanych poniżej systemów z uwzględnieniem innych herbicydów. Są one szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub rumiankami.
a) zabieg doglebowy i zabiegi nalistne
pierwszy zabieg
UPL Metamitron 70 WG 2 kg/ha po siewie przed wschodami chwastów
drugi zabieg - w fazie liścieni chwastów
UPL Metamitron 70 WG 1 kg + Beetup Trio 180 EC 1,5 l/ha.
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu
UPL Metamitron 70 WG 1 kg/ha + Beetup Trio 180 EC 1,5 l/ha.
czwarty zabieg - w 5-10 dni po trzecim zabiegu (jeżeli zachodzi potrzeba)
UPL Metamitron 70 WG 1 kg/ha + Beetup Trio 180 EC 1,5 l/ha.
b) zabiegi nalistne
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
UPL Metamitron 70 WG 1-1,5 kg/ha + Beetup Compact 160 EC lub Beetup Extra 191 EC 1,5 l/ha.
drugi zabieg - w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
UPL Metamitron 70 WG 1-1,5 kg/ha + Beetup Compact 160 EC lub Beetup Extra 191 EC 1,5 l/ha.
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi potrzeba)
UPL Metamitron 70 WG 1-1,5 kg/ha + Beetup Compact 160 EC lub Beetup Extra 191 EC 1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach silnego zachwaszczenia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki, seradelę oraz łubin. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji buraków, po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę uprawianą następczo.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
1 1) w terminie przedwschodowym
- w okresie długotrwałej suszy
   2) w terminie powschodowym
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
2. Nie zaleca się wykonywania zabiegów temperaturze powietrza bądź przy gruncie powyżej 25o C.
3. W przypadku powschodowego stosowania środka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
4. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki, seradelę oraz łubin. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji buraków, po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę uprawianą następczo.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Sporządzając mieszaninę środków UPL Metamitron 70 WG i Beetup Compact 160 EC lub Beetup Extra 191 EC lub Beetup Trio 180 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Beetup Compact 160 EC ,
Beetup Extra 191 EC, Beetup Trio 180 EC wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wsypać do zbiornika odważoną ilość środka UPL Metamitron 70 WG (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ostrożności. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!