MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Unikat 75 WG

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • mankozeb
  • zoksamid
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy anty-tubulino benzamidów
  • związek z grupy ditiokarbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Unikat 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granulat do sporządzenia zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przeciwko chorobom ziemniaka oraz ogórka i pomidora.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Ziemniak - 14 dni.
Pomidor, ogórek: 4 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
mankozeb: kompleks cynku z manebem zawierający 20% manganu i 2,5% cynku
(związek z grupy ditiokarbaminianów) - 68,9 %
zoksamid: (RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-etylo-1-metylo-2-oksopropylo)-p-
toluenoamid (związek z grupy anty-tubulino benzamidów) - 6,15 %.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 807/2001 z dnia 19.02.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr 7/2001 z dnia 25.10.2001r.,
decyzją MRiRW Nr R- 12/2003 z dnia 07.05.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-262/2004o z dnia 27.05.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R - 316 /2007 z dnia 04.07.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 62/2009 z dnia 01.04.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Ogórek 
  • Pomidor 
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
OGÓREK (W GRUNCIE).
mączniak rzekomy dyniowatych
Zalecana dawka : 2 – 2,5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 700 – 800 l/ha
Wyższą dawkę cieczy użytkowej stosować na większe rośliny.
Środek stosować 2-3 krotnie w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych w odstępach 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub wg wskazań sygnalizacji ale najpóźniej po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

POMIDOR (W GRUNCIE)
alternarioza pomidora
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zabieg przeciwko alternariozie przeprowadzić w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-14 dniach.

zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 – 800 l/ha.
Wyższą dawkę wody stosować na większe rośliny.
Środek stosować zapobiegawczo lub wg sygnalizacji.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Unikat 75 WG stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych w odstępach co 10- 14 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku silnego zagrożenia chorobą.

UWAGI:
1. Unikat 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu układowym lub wgłębnym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp zachować w przypadku silnego zagrożenia chorobą.
2. Zabieg wykonać na 2 godziny przed spodziewanymi opadami deszczu.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZIEMNIAK
alternarioza
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zabieg przeciwko alternariozie przeprowadzić na plantacjach odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-14 dniach.

-zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Unikat 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7 - 10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku silnego zagrożenia chorobą.

UWAGI:
1. Unikat 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu układowym lub wgłębnym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp zachować w przypadku silnego zagrożenia chorobą.
2. Zabieg wykonać na 2 godziny przed spodziewanymi opadami deszczu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
Ziemniak - 14 dni.
Pomidor, ogórek: 4 dni

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 300C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpady niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę)

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!