MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Huzar 05 WG

Huzar 05 WG
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • jodosulfuron metylosodowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.
Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 dni.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, dymnica pospolita, przetacznik perski, rdest ptasi.

Chwasty średnioodporne: chaber bławatek.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
jodosulfuron metylosodowy sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4- metoksy-6-metylo1,3,5- triazyn-2-ylo)-uridosulfonylo]benzoesowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 35/2010 z dnia 19.04.2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZBOŻA OZIME
PSZENICA OZIMA
Termin zabiegu: Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści zbóż lub wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-200 g/ha.
W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka oraz lepszego zwalczania chwastów uciążliwych dwuliściennych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy niskiej temperaturze, przy niskiej wilgotności powietrza, podczas dobowych wahań temperatury czy niskiej wilgotności gleby, zaleca się stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji pszenicy do końca fazy krzewienia mieszaninę zbiornikową środków Huzar 05 WG i Esteron 600 EC w dawkach:
Huzar 05 WG 200 g/ha + Esteron 600 EC 0,5 l/ha.

PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Termin zabiegu: Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści zbóż lub wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-200 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
2. Środek zawiera substancję aktywną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów zaleca się ograniczenie stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika do 1 zabiegu w sezonie oraz stosowanie tych środków przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.

PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
2. przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
3. w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
4. podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!