MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Insegar 25 WP

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • fenoksykarb
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owocówek i zwójkówek liściowych w jabłoni, gruszy i śliwie oraz miodówek w gruszy.
Na roślinie działa powierzchniowo. Środek hamuje proces przeobrażania owadów, powoduje zakłócenia ich rozwoju.
Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
21 dni.
Prewencja dla pszczół:
6 godz.
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza pękania pąków
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
fenoksykarb (związek z grupy karbaminianów) - 25%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
dla pszczół – szkodliwy
dla organizmów wodnych - bardzo toksyczny.
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiGŻ.Nr. 341/98 z dnia 15.06.1998r.
zmienione decyzją MRiRW Nr 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.decyzją MRiRW
nr R - 108/2003p z dnia 25.07.2003r.oraz decyzją MRiRW Nr R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Jabłoń, grusza, śliwa.
-owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli na krótko przed rozpoczęciem składania jaj przez pierwsze lub drugie pokolenie. W przypadku, gdy po wykonanym zabiegu nastąpi przerwanie lotu motyli (np. wskutek warunków
meteorologicznych) powtórzyć zabieg po 14 dniach.
-gąsienice zwójkówek liściowych.
-Zalecana dawka: 0,6 kg/ha.
Opryskiwać na początku pojawienia się ostatniego stadium gąsienic po przezimowaniu. W zależności od lokalnych warunków termin opryskiwania przypada bezpośrednio przed kwitnieniem albo tuż po kwitnieniu.
grusza.
-miodówki.

-Zalecana dawka: 0,6 kg/ha.
Opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem, w razie dużej liczebności szkodnika (wielokrotnie przekroczony próg szkodliwości) powtórzyć po kwitnieniu i czerwcowym opadaniu zawiązków. Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
UWAGI:
1. Dokładny termin zwalczania owocówek najlepiej ustalić na podstawie obserwacji pułapek feromonowych - właściwy moment to systematyczny wzrost liczby odławianych motyli, przed osiągnięciem maksymalnego odłowu. Termin opryskiwania środkiem Insegar 25 WP przypada o kilka dni wcześniej, niż w przypadku stosowania innych środków zalecanych do stosowania w okresie lotu motyli.
2. Działanie środka na miodówki jest rozciągnięte w czasie, larwy mogą pozostawać na pędach nawet do miesiąca, jednak bez istotnej szkodliwości.
3. Wymienione szkodniki w jabłoni, gruszy i śliwie występują w zbliżonych terminach, w związku z tym zastosowanie środka do zwalczania dominującego szkodnika ogranicza występowanie pozostałych.
4. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
5. Z uwagi na żołądkowe działanie środka konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin.
6. Nie wykonywać zabiegu w czasie kwitnienia sadu oraz nie dopuścić do opryskiwania kwitnących chwastów z uwagi na możliwość zatrucia czerwiu pszczelego.
7. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku dokładnie wymieszać. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 12 godzin.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S 47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -10o i nie wyższej niż 300 C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła. (S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
OBJAWY ZATRUCIA
Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!