MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Inter Metribuz 70 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metrybuzyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w pomidorze.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidor - 42 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 70%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
dla ludzi – szkodliwy
dla organizmów wodnych – bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 755/2000 z dnia 03.07.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 395/2003p z dnia 18.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 242/2004o z dnia 18.05.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- pomidor.
Opryskiwać na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę.
Pomidor z rozsady opryskiwać:
1. przed sadzeniem.
-Zalecana dawka: 0,5-0,75 kg/ha.
2. po sadzeniu
opryskiwać w 7-10 dni po sadzeniu pomidorów.
-Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.
Inter Metribuz 70 WG można stosować metodą dawek dzielonych - 0,25 kg/ha środka przed sadzeniem i 0,35 kg/ha po sadzeniu rozsady.
Środek można stosować także z dodatkiem adiuwanta np. Olbras 88 EC przed sadzeniem
Inter Metribuz 70 WG 0,25 kg/ha.
po sadzeniu
Inter Metribuz 70 WG 0,35 kg/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych i wczesnych takich jak Alfa, Tempo oraz średniowczesnej odmiany Grand (uprawianych z rozsady) stosować Inter Metribuz 70 WG tylko w terminie przed sadzeniem.
Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorów mogących reagować ujemnie na środek Inter Metribuz 70 WG w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach bądź z najbliższym Inspektoratem Ochrony Roślin.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3 atm.
Odległość lanc od powierzchni pola: 50-60 cm.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Inter Metribuz 70 WG (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać:
lucernę oraz ziemniak, bobik, groch, łubin (biały, żółty).
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): pomidor - 42 dni.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na glebach zbrylonych i przesuszonych.
- na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
- po sadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba, wybiegnięta i niezahartowana.
- w temperaturze powyżej 25oC.
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37) Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!