MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Trophy 768 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • acetochlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony
głównie do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w kukurydzy. Szczególnie zalecane jest stosowanie Trophy 768 EC w mieszaninie z środkami zawierającymi atrazynę.
Środek pobierany głównie przez liścienie w mniejszym stopniu przez korzenie kiełkujących chwastów.
Chwasty wrażliwe np.: bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecze, palusznik krwawy, portulaka pospolita, psianka czarna, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, stokłosa dachowa, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa,
życica wielokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, kurzyślad polny, mak polny, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, tasznik pospolity, wyki.
Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, pokrzywa żegawka, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
acetochlor /2-chloro-N-(etoksymetylo)-2'-etylo-6'-metylo-N-(etoksymetylo)acetanilid/ (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 768 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 799/2001 z dnia 18.01.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 639/2003p z dnia 13.10.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R - 160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-352/2004 z dnia 19.10.2004 r.,
oraz decyzją MRiRW Nr R - 201/2007 z dnia 11.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Kukurydza
Opryskiwać bezpośrednio po siewie kukurydzy na starannie uprawioną (bez grud) wilgotną glebę przed wschodami chwastów lub krótko po wschodach chwastów (do fazy liścieni chwastów).
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. lub w mieszaninie ze środkiem zawierającym atrazynę np. Azoprim 50 WP* Trophy 768 EC 2-2,5 l/ha + np. Azoprim 50 WP 1,5-2 kg/ha*
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokroplite.
UWAGI:
1. Wyższe z zalecanych dawki środków stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości próchnicy.
2. Po zabiegu nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku występowania skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.
3. Mieszaninę środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy potraktowanej środkiem Trophy 768 EC (bez dodatku środka zawierającego atrazynę) na polu tym można uprawiać ziemniaki, lucernę, koniczynę, fasolę, natomiast po zastosowaniu mieszaniny ze środkiem zawierającym atrazynę - jedynie kukurydzę.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku zastosowania Trophy 768 EC w mieszaninie ze środkiem zawierającym atrazynę, najpierw wymieszać w osobnym naczyniu środek zawierający atrazynę z małą ilością wody i wlać uzyskaną
zawiesinę do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, a następnie dodać Trophy 768 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Podczas wlewania środków i wody mieszadło powinno być włączone. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć,
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu Nie wdychać rozpylonej cieczy Unikać zanieczyszczenia skóry Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpada niebezpieczny Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!