MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Treex 200 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)Owadobójcze
Substancja czynna:
  • abamektyna
  • propikonazol
Grupa chemiczna:
  • produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy i grzybobójczy, przeznaczony do zwalczania gąsienic szrotówka kasztanowcowiaczka metodą iniekcji do pnia kasztanowca. 
W roślinie działa systemicznie. 
Dodatek substancji grzybobójczej zabezpiecza poiniekcyjne rany pnia przed wystąpieniem chorób grzybowych.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
abamektyna /mieszanina (w stosunku 4:1) 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-
metylo--Larabino-
heksopiranozylo)-3-O-metylo--L-arabino-heksopiranozyd (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-6’[(S)-sec-butylo]-21,24-
dihydroksy-
5’,11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-
[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-
10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-ylu i 2,6-dideoksy-4-O-
(2,6-
dideoksy-3-O-metylo--L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo--L-arabino-
heksopiranozyd
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-
dihydroksy-
6’-izopropylo-5’,11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-
[15.6.1.14,8.020,24]
pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-ylu /
(produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 25 g w litrze środka,
propikonazol /(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo]-
1H-
1,2,4-triazol/ (związek z grupy triazoli) - 175 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr R- 16 /2007 z dnia 27.04.2007r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • kasztanowiec biały
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- kasztanowiec biały
- szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella)
Zalecana dawka: 18 ml na 1 m obwodu pierśnicowego pnia drzewa. Środek stosuje się oddzielnie na każde drzewo metodą iniekcji do pnia (przez podania środka do pnia, pod korę w zasięg aktywnych tkanek drewna przewodzących wodę, w celu szybkiego przetransportowania substancji aktywnych środka do liści). Punkty iniekcji (punkty podania środka) rozmieszcza się równomiernie na obwodzie pnia (maksymalny rozstaw 70 cm), na wysokości dogodnej do prowadzenia zabiegu (50-150 cm nad poziomem gleby). Zabieg wykonać w marcu lub kwietniu.
UWAGA
1. W zwalczaniu szkodnika środek wykazuje długoterminowy efekt działania następczego, co najmniej do 3 lat po zastosowaniu.
2. Zaleca się stosowanie techniki i sprzętu zabiegowego powodującego jak najmniejszy uraz pnia drzewa i pozwalającego na wprowadzanie środka płytko pod korę (optymalnie na głębokość do 10 mm, maksymalnie do 30 mm). Zaleca się preferowanie technik polegających na wkłuwaniu lub wkręcaniu sondy do wprowadzania środka; jeśli stosuje się nawierty w bielu to o jak najmniejszej średnicy i głębokości (maksymalnie do ok. 4-5 mm średnicy i do ok. 30 mm głębokości), nawierty powinny mieć powierzchnie gładkie i nie przyżegane (stosować świdry wolnoobrotowe, - nie stosować wiertarek szybkoobrotowych).
Informacje dodatkowe:
SPOSÓB STOSOWANIA ŚRODKA
1. Zmierzyć obwód pierśnicowy pnia drzewa.
2. Ustalić ilość punktów iniekcji. Minimalna wymagana ilość punktów iniekcji zależna od
obwodu pnia:
- do 70 cm - 1 punkt,
- od 71 cm do 140 cm - 2 punkty,
- od 141 cm do 210 cm - 3 punkty,
- od 211 cm do 280 - 4 punkty, itd.
3. Wyznaczyć punkty iniekcji na pniu drzewa, kierując się pokrojem drzewa i kondycją pnia.
4. Wyliczyć ilość środka przypadającą na jeden punkt iniekcji.
5. Podłączyć iniektor i wprowadzić wymaganą porcję środka do punktu iniekcyjnego.
6. Po całkowitym podaniu porcji odłączyć iniektor a otwór zasmarować maścią ogrodniczą.
7. Przed wykonaniem zabiegu na następnym drzewie sondę iniektora i świder zdezynfekować.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC. Chronić przed nasłonecznieniem.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jakom odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska..
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM - brak, stosować leczenie objawowe.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!