MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Tornado 700 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie i doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w buraku cukrowym.
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, wyczyniec polny, wyka wąskolistna.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest powojowaty, włośnica sina.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ Nr 364/98 z dnia 13.07.1998 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-402/2003p
z dnia 19.08.2003 r., decyzją MRiRW Nr R-247/2004o z dnia 18.05.2004 r. oraz decyzją
MRiRW Nr R-40/2006 z dnia 27.06.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- burak cukrowy.
Zabieg wykonać:
1. Przed wschodami buraków
a) od 3 do 1 dni przed siewem buraków. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość około 3-5 cm.
Przedsiewne stosowanie środka zaleca się tylko podczas bezdeszczowej pogody.
b) do 10 dni po siewie buraków, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
-Zalecana dawka: 5-7 l/ha.
2. Po wschodach buraków.
a) po wytworzeniu liścieni do fazy 2-4 liści buraków
-Zalecana dawka: 5 l/ha.
b) w fazie 2-4 liści buraka, jeżeli plantacja jest zachwaszczona gatunkami średnio wrażliwymi na środek, stosować Tornado 700 SC łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC w dawce: Tornado 700 SC 3-5 l/ha + Olbras 88 EC 1,5/ha.
3. W celu ekonomicznego zwalczania chwastów można powschodowo wykonać (niezależnie od fazy rozwojowej buraka) dwa zabiegi, stosując Tornado 700 SC ze środkiem Kontakttwin 191 EC
pierwszy zabieg - w fazie liścieni chwastów, w dawce:
Tornado 700 SC 1-2 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2 l/ha.
drugi zabieg - w momencie pojawienia się nowych siewek chwastów to jest w około 7-10 dni po pierwszym zabiegu, w dawce:
Tornado 700 SC 1-2 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Dawki niższe stosować wtedy, gdy chwasty znajdują się w młodszych fazach rozwojowych, natomiast do zwalczania chwastów starszych oraz średnio wrażliwych stosować wyższe z zalecanych dawek środka.
2. Zabieg środkiem Tornado 700 SC z dodatkiem adiuwanta najlepiej wykonać w temperaturze 15-20 C.
3. Stosując Tornado 700 SC łącznie ze środkiem Kontakttwin 191 EC przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tego środka (zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania).
4. W przypadku powschodowego stosowania środka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym
- w okresie kiełkowania buraków
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
- przy temperaturze niższej niż 10 C.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki oraz te rośliny, w których środek jest zalecany. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszaniny środka Tornado 700 SC z herbicydem Kontakttwin 191 EC na polu tym
można uprawiać tylko buraki.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Tornado 700 SC z adiuwantem Olbras 88 EC dodać adiuwant (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Tornado 700 SC sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie ilości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości z włączonym mieszadłem. Sporządzając mieszaninę środka Tornado 700 SC ze środkiem dwuskładnikowym Kontakttwin 191 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Kontakttwin 191 EC (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku - zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika Tornado 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!