MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Tomigan 250 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • fluroksypyr
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego
Zakres temperatur:
min: 8°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, na użytkach zielonych.
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mniszek pospolity, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, poziewnik szorstki, psianka czarna, powoje, rdesty rumian polny, rumianek pospolity, szczaw tępolistny, szczaw kędzierzawy, skrzyp polny, pokrzywy, przymiotno kanadyjskie (do fazy rozety), tobołki polne, wyki.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, dymnica pospolita, kurzyślad polny, ostrożeń polny, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne np.: rośliny jednoliścienne, jaskier rozłogowy, krwawnik pospolity, krwiściąg lekarski
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fluroksypyr - kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy w formie estru I-metylo heptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 705/2000 z dnia 29.03.2000 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-96/2003p z dnia 24.07.2003 r.,
decyzją Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
decyzją Nr R-197/2004 z dnia 19.04.2004 r.
oraz decyzją Nr R-295/2007 z dnia 26.06.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka zbóż.
-Zalecana dawka: 0,6-0,8 l/ha.
pszenica ozima
W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych wiosną po ruszeniu wegetacji stosować mieszaninę ze środkiem Protugan 500 SC, w dawce:
Tomigan 250 EC 0,4 l/ha + Protugan 500 SC 3 l/ha.
W przypadku stosowania wyżej wymienionej mieszaniny należy uwzględnić to, że Tomigan 250 EC działa skutecznie w temperaturze powyżej 8º C.
Uwaga
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i przy silnym zachwaszczeniu.
Zboża jare
jęczmień jary
Opryskiwać od fazy 3-4 liści jęczmienia do początku strzelania w źdźbło.
-Zalecana dawka: 0,6-0,8 l/ha.
Użytki zielone
Opryskiwać wiosną, gdy chwasty osiągnęły wysokość 8-10 cm i wytworzyły co najmniej 3-4 liście.
-Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha.
Dawkę 1,5 l/ha stosować w przypadku masowego występowania mniszka pospolitego. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Tomigan 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL w dawce:
Tomigan 250 EC 0,6-1 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek jest szybko rozkładany przez mikroorganizmy glebowe, więc nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin chronionych środkiem Tomigan 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
- gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody, która będzie używana do nawadniania, pojenia lub innych celów gospodarskich (domowych).
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje zwłaszcza z roślinami dwuliściennymi.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC .Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie i etykietę. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!