MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Tolurex 80 WP

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chlorotoluron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, siwcu żółtym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do fazy 2 okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty, złocień polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlorotoluron 3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik, (związek z grupy pochodnych mocznika) - 80 %
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 873/2001 z dnia 10.09.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 318/2003p z dnia 12.08.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R - 108/2004o z dnia 03.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-211/2007 z dnia 11.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima.
Środek można stosować:
a) bezpośrednio po siewie pszenicy.
- Zalecana dawka: 1,5-2 kg/ha.
b) jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
- Zalecana dawka: 1,5-2 kg/ha.
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie pszenicy.
c) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
- Zalecana dawka: 1 kg/ha.
Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez o k r y w y ś n i e ż n e j. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 3ºC z uwagi na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.
Uwagi:
1. Tolurex 80 WP stosowany w dawce 1 kg/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
2. W temperaturze poniżej 0ºC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.
3. Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 0ºC, starannie umyć i osuszyć aparaturę (zbiornik opryskiwacza, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową i rozpylacze).
4. Na plantacjach pszenicy typu durum Tolurex 80 WP stosować tylko przed wschodami.
d) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i gdy występuje średnie zachwaszczenie chwastami dwuliściennymi.
- Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
e) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy 3 liści pszenicy do fazy pełni krzewienia.
- Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Uwaga
Odmiany pszenicy Alba i Almari są wrażliwe na środek w dawce 2 kg/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10 %. Liście odmian Kobra, Elena, Izolda i Korweta opryskiwanych jesienią środkiem Tolurex 80
WP w dawce 2 kg/ha w niekorzystnych warunkach mogą być uszkadzane. Odmiana Elena może reagować obniżką plonu ziarna około 5 %, zaś odmiana Izolda około 10 %. Tolurex 80 WP stosowany wiosną w dawce 2 kg/ha w niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych może spowodować niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej w odmianach: Kobra, Elena oraz Izolda. Uszkodzenia te nie wpływają na plon ziarna.
jęczmień ozimy.
Środek można stosować:
a) jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do wystąpienia nocnych przymrozków.
- Zalecana dawka: 2 kg/ha.
b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
- Zalecana dawka: 1 kg/ha.
Uwaga
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jakie podano dla pszenicy ozimej.
c) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
- Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
pszenżyto ozime.
Środek można stosować:
a) jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo od fazy 3-4 liści pszenżyta do wystąpienia nocnych przymrozków.
- Zalecana dawka: 2 kg/ha.
b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
- Zalecana dawka: 1 kg/ha.
Uwaga
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jak podano dla pszenicy ozimej.
c) na przedwiośniu, w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i gdy występuje średnie zachwaszczenie chwastami dwuliściennymi.
- Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
d) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin.
- Zalecana dawka: 2 kg/ha.
żyto.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
- Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Uwagi:
1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, gdy ziarno wysiano na jednakową głębokość 2-3 cm, oraz wyrównanych wschodach.
2. Podczas zabiegów wiosennych najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych, od zalecanych.
3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
Uwaga
Zaleca się stosować opryskiwanie niskociśnieniowe (nie więcej niż 2-3 atm).
siwiec żółty.
Środek można stosować jednorazowo lub dwukrotnie:
a) jednorazowo:
opryskiwać po siewie, przed wschodami siwca.
- Zalecana dawka: 1,25-1,5 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych lub na plantacjach silnie zachwaszczonych.
b) dwukrotnie:
pierwszy zabieg: opryskiwać po siewie, przed wschodami siwca
- Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
drugi zabieg: opryskiwać po wschodach, w fazie 2-5 liści siwca
-Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA:
1. Środka nie stosować:
- w temperaturze powyżej 20ºC (powschodowy termin opryskiwania),
- na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
- na rośliny mokre lub zwiędnięte,
- na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
- wcześniej jak w fazie 3 liści pszenicy i jęczmienia,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu zawiesiny środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC .
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!