MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Tolurex 500 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chlorotoluron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi,
rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do fazy 2 okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty, złocień polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) 3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik - 500 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ Nr 462/99 z dnia 28.01.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-328/2003p z dnia 12. 08.2003 r.
decyzją MRiRW nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 447/2007 z dnia 29.10.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima.
Środek można stosować:
a) bezpośrednio po siewie pszenicy
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie pszenicy.
c) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez okrywy śnieżnej. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 3ºC z uwagi na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.
Uwagi:
1. Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
2. W temperaturze poniżej 0ºC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.
3. Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 0ºC, starannie umyć i osuszyć aparaturę (zbiornik opryskiwacza, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową i rozpylacze).
d) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
e) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy3 liści pszenicy do fazy pełni krzewienia.
-Zalecana dawka: 3 l/ha.
Uwaga
Odmiany pszenicy Alba i Almari są wrażliwe na środek w dawce 3 l/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10 %. Tolurex 500 SC stosowany wiosną w dawce 3 l/ha w niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych może spowodować niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej w odmianach: Kobra, Elena oraz Izolda. Uszkodzenia te nie wpływają na plon ziarna.
jęczmień ozimy.
Środek można stosować:
a) jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do wystąpienia nocnych przymrozków.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jakie podano dla pszenicy ozimej.
c) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
pszenżyto ozime.
Środek można stosować:
a) jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo od fazy 3-4 liści pszenżyta do wystąpienia nocnych przymrozków.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jak podano dla pszenicy ozimej.
c) na przedwiośniu, w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
d) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
-Zalecana dawka: 3 l/ha.
UWAGI:
1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm, oraz wyrównanych wschodach.
3. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych, od zalecanych.
4. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
5. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
Uwaga
Zaleca się stosować opryskiwanie niskociśnieniowe(nie więcej niż 2-3 atm).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA:
Środka nie stosować:
* w temperaturze powyżej 20ºC (powschodowy termin opryskiwania),
* na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
* na rośliny mokre lub zwiędnięte,
* na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
* wcześniej jak w fazie 3 liści pszenicy i jęczmienia,
* w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC . Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. zasięgnąć porady lekarza. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!