MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Todome 24 SC

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • buprofezyna
 • fenpyroksymat
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fenoksypyrazoli
 • związek z grupy tiodwuazyn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania różnych stadiów rozwojowych mączlika szklarniowego w roślinach warzywnych i ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin
Środek stosować do opryskiwania roślin pod osłonami. W celu uzyskania długotrwałego efektu działania wykonać dwa zabiegi co 7 dni.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
3 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
buprofezyna /2-tert-butyloimino-3-izopropylo-5-fenyloperhydro -1,3,5-tiadiazyn-4-on , (związek z grupy tiodwuazyn)-20%
fenpyroksymat /E/-4-(/1,3-dimetylo-5-fenoksy-1H-pirazol-4-ilometylenoaminooksymetylo) benzoesan tetr-butylu, (związek z grupy fenoksypyrazoli)- 4 %
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ.Nr. 578/99 z dnia 14.06.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 599 /2003p z dnia 01.10.2003r.
decyzją Nr R-211/2004o z dnia 07.05.2004 r.
oraz decyzją Nr R - 47 /2006 z dnia 10.07.2006
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Anturium
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bugenwilla
 • Difenbachia
 • fikus
 • frezja
 • Gerbera
 • mieczyk
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pomidor 
 • Róża
 • starzec Rowleya
 • Strelicja królewska
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pomidor, ogórek, bakłażan, papryka.
-mączlik szklarniowy.

Zalecane stężenie: 0,075-0,1% (75-100 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 1 na ha w zależności od wielkości masy roślinnej.
UWAGI:
1.W celu uzyskania bardzo dobrej skuteczności działania środka dokładnie pokryć cieczą użytkową dolną stroną liści, miejsca składania jaj i żerowania szkodnika.
2.Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3.Z jaj składanych przez samice potraktowane środkiem nie wylęgają się larwy.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
- mączlik szklarniowy.
Zalecane stężenie: 0,075-0,1% (75-100 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 1 na ha w zależności od wysokości roślin.
UWAGI:

1.W celu uzyskania bardzo dobrej skuteczności działania środka dokładnie pokryć cieczą użytkową dolną stroną liści, miejsca składania jaj i żerowania szkodnika.
2.Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3.Z jaj składanych przez samice potraktowane środkiem nie wylęgają się larwy.
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturą dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0° - 30° C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się, poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!