MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Alert 375 SC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • flusilazol
  • karbendazym
Grupa chemiczna:
  • Związek z grupy benzimidazoli
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża, rzepak - 35 dni,
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
flusilazol / bis(4-fluorofenylo)(metylo)-(1 H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)silan/ (związek z
grupy triazoli) – 125 g,
karbendazym /benzimidazol -2-ilokarbaminian metylu/ (związek z grupy benzimidazoli) –
250 g w 1 l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
Może upośledzać płodność.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ nr 584/99 z dnia 22.06.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 388/2003p z dnia 18.08.2003r.,
decyzją MRiRW nr R - 146/2004o z dnia 25.03.2004 r.,
decyzją MRiRW nr R-292/2007 z dnia 22.06.2007 r. oraz decyzją
MRiRW nr R-387/2007 r. z dnia 21.08.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
-łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza liści.
jęczmień ozimy.
-łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zboża ozime i jare
pszenica ozima, pszenica jara.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
pszenżyto ozime, pszenżyto jare.
-septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy, rdza brunatna.
jęczmień ozimy, jęczmień jary.
-mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa.
żyto.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza, rynchosporioza, fuzarioza kłosów
.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
pszenica, pszenżyto, żyto : od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia, jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
Uwaga!
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy i pszenżyta zalecany termin zabiegu opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
rzepak ozimy.
-sucha zgnilizna kapustnych.

Zalecana dawka: jesienią 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jesienią środek stosować od fazy dwóch liści do fazy rozety rzepaku zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów zbrunatnienia szyjek korzeniowych lub żółtobrunatnych plam z piknidiami na liściach.
Jeżeli środek był stosowany w rzepaku ozimym jesienią, wiosna stosować dawkę 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Wiosną środek stosować od ruszenia wegetacji rzepaku zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów zbrunatnienia szyjek korzeniowych lub żółtobrunatnych plam z piknidiami na liściach.
UWAGI:
1. W zbożach środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji:
- do zwalczania chorób podstawy źdźbła i dolnych liści zbóż ozimych lub
- do zwalczania kompleksu chorób na liściach i kłosach zbóż ozimych i jarych zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie środka.
2. Do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż Alert 375 SC stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
3. Do interwencyjnego zwalczania mączniaka prawdziwego pszenicy i jęczmienia zaleca się stosować mieszaninę fungicydów. Alert 375 SC 0,8 l/ha + Cerelux Plus 535 EC 0,4 l/ha.
4. Łączna dawka środka stosowana w rzepaku w okresie wegetacji nie może przekraczać 1,2 l/ha.
5. Środka nie stosować na rośliny mokre lub pokryte rosą. Opady deszczu występujące wcześniej niż w dwie godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność zabiegu.
6. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
a. na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
b. kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
c. w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji,
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, odpowiednie obuwie ochronne i okulary i ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwa jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!