MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Aliacine 400 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chloroprofam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: 23°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w tulipanie, narcyzie, lilii, mieczyku, cebuli z siewu, cebuli z dymki
Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, przemieszcza się w roślinie i hamuje podział komórek. W wyniku tego chwasty wkrótce po wzejściu zamierają.
Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, łoboda rozłożysta, komosa biała, pokrzywa żegawka, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, kurzyślad polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki.
Chwasty odporne np.: jasnota różowa, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, żółtlica owłosiona, gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) – 400 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
dla organizmów wodnych – toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiGŻ. Nr 628/99 z dnia 08.10.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 392/2003p z dnia 18.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- cebula z siewu.
Opryskiwać po wschodach po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości.
-Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Na glebach lżejszych o mniejszej zawartości próchnicy nie przekraczać dawki 4 l/ha. Zabieg wykonać przed wschodami chwastów, najpóźniej w okresie ich wschodów, gdy znajdują się w fazie liścieni. Środek najlepiej stosować jako uzupełnienie wcześniej użytych (bezpośrednio po siewie lub przed wschodami cebuli) innych herbicydów np. jednego ze środków zawierających glifosat i zalecanych do odchwaszczania warzyw. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować łącznie z herbicydem Galigan 240 EC nie wcześniej niż od fazy 1,5-2 liści właściwych cebuli na chwasty od fazy liścieni do fazy pierwszej pary liści, najlepiej uzupełniająco - po innych herbicydach wcześniej użytych.
Aliacine 400 EC 1 l/ha + Galigan 240 EC 0,1 l/ha (3 zabiegi co 5-7 dni). Opryskiwać gdy rośliny cebuli są suche, nie uszkodzone w dobrej kondycji, gdy szczypior ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych. Nie stosować w temperaturze powyżej 23oC. Po zabiegu wykonanym mieszaniną Aliacine 400 EC i Galigan 240 EC mogą wystąpić przemijające uszkodzenia cebuli.
- cebula z dymki.
Opryskiwać do 5 dni po posadzeniu dymki oraz po wschodach gdy rośliny cebuli mają 5 cm wysokości. Po wschodach cebuli Aliacine 400 EC najlepiej stosować uzupełniająco - po innych herbicydach wcześniej użytych.
-Zalecana dawka: 3-6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- tulipan, narcyz, lilia, mieczyk.
Opryskiwać wiosną po rozmarznięciu gleby, przed rozwinięciem się liści i przed wschodamichwastów.
-Zalecana dawka: 4-6 l/ha.
W nasadzeniach tulipana środek można też stosować jesienią w miesiąc po sadzeniu cebul.
-Zalecana dawka: 4-6 l/ha.
Niższe z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, wyższe z zalecanych dawek stosować na glebach ciężkich.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy Środka nie stosować na plantacjach gdzie znajdują się kwitnące chwasty oraz w pobliżu roślin stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź).
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 10oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. (S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. (S33) Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. (S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. (S51) Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!