MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Allegro 250 SC

Producent:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • epoksykonazol
  • krezoksym metylowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy strobiluryn
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym i quasi-układowym. Środek do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.
Działanie na roślinę:
  • quasi-układowy
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • wyniszczający
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża – 35 dni
burak cukrowy – 28 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) - 125 g/l
krezoksym metylowy (związek z grupy strobiluryn) - 125 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 489/99 z dnia 02.03.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-467/2003 z dnia 21.10.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R–131/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R – 82/2006 z dnia 24. 10.2006 r.
decyzją MRiRW nr R- 42/2008 z dnia 04.04.2008 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 53/2008 z dnia 21.04.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji zbóż.

pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto
-łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

pszenica ozima, pszenica jara
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare
-septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści.

jęczmień ozimy, jęczmień jary
-mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

żyto
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza, septorioza, fuzarioza kłosów.
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Dawkę 1,0 l/ha środka stosować :
- w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych zbóż,
- do zwalczania brunatnej plamistości liści pszenicy i pszenżyta.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

Uwaga !
1. W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów na pszenicy i pszenżycie zalecany termin zabiegu opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
2. Do zwalczania fuzariozy kłosów w celu ograniczenia wytwarzania mykotoksyn środek stosować zapobiegawczo (w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających porażeniu) od początku do końca fazy kwitnienia.

burak cukrowy, burak pastewny
-chwościk, mączniak prawdziwy, rdza, brunatna plamistość liści.

Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.
Środek w dawce 0,7 l/ha stosować w przypadku małego nasilenia chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
burak cukrowy, burak pastewny
-chwościk, mączniak prawdziwy, rdza, brunatna plamistość liści.
Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.
Środek w dawce 0,7 l/ha stosować w przypadku małego nasilenia chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
Nie należy wywoływać wymiotów, ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć wodą z mydłem.
W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą, przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!