MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Alister 162 OD

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • jodosulfuron metylosodowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Środek zawiera trzy substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania, a mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony poprzez korzenie. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy wykazują działanie w pełni systemiczne, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie. Najskuteczniej zwalczane są młode chwasty jednoroczne, intensywnie rosnące, będące w fazie 2-3 liści.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, bodziszek drobny
Chwasty odporne np.: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny,
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
diflufenikan (związek z grupy anilidów) – 150 g/l (2’,4’-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid)
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 3 g/l sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo1,3,5- triazyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego
mezosulfuron metylowy w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9 g/l /benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2-piryminydyl)amino] karbonylo] amino]-sulfonylo]- 4-[[metylosulfonylo)amino]-metylowy/
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina oleinowa do rozcieńczania wodą
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 14/2005 z dnia 06.04.2005 r. zmienione decyzją R-33/2005 z dnia 3.10.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy 3-4 liści do końca wegetacji zbóż.
-Zalecana dawka: 0,85-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka Alister 162 OD stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujących w większym nasileniu.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
UWAGI:
1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
2. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając nasiona dokładnie glebą.
3. Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.
4. Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
2. przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
3. w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
4. na rośliny pokryte szronem.
5. przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, wiosną, po wykonaniu orki, można uprawiać zboża jare, ziemniaki, kukurydzę, lucernę.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
2. przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
3. w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
4. na rośliny pokryte szronem.
5. przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę
twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszystkich części opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!