MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Esteron 564 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • 2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksykwasów
Zakres temperatur:
min: 8°C, max: 26°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastow dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe np: ambrozja bylicowata, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, mlecz polny, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np: babki, bodziszki, dymnica pospolita, kurzyślad polny, mak polny, mniszek pospolity, nawrot polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, pokrzywa żegawka, powój polny, przetaczniki, rdesty, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szczaw polny, wilczomlecz obrotny, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne np: czyściec polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, pokrzywa zwyczajna, poziewniki, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, skrzyp polny, sporek polny, złocień polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy /związek z grupy fenoksykwasów/
w formie estru 2-etyloheksylowego - 564 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na oczy i skórę
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 385/98 z dnia 03.09.1998 r.
zmienione decyzją MR i RW Nr R-25/2004p z dnia 13.01.2004r. ,
decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-252/2007 z dnia 29.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża jare
- jęczmień jary, pszenica jara
.
-Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia
Zboża ozime
- pszenica ozima, jęczmień ozimy
.
-Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia /4-5 liści/ do jej końca.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia.
2. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich zwłaszcza bydła mlecznego przez 21 dni od opryskiwania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Esteron 564 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w temperaturze powietrza poniżej 8 C i powyżej 26 C mierzonej przy gruncie
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych
- na rośliny mokre, chore, i uszkodzone
- w czasie nadmiernej suszy i nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych uprawach niż zalecane.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 C i nie wyższej niż 30C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednioopryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!