MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Expert Met 56 WG

Expert Met 56 WG
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • flufenacet
  • metrybuzyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy oksyacetamidów
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych.
Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie poprzez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.
Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, rumian polny, rzodkiewnik pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (wschodzące jesienią), skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołki, komosa biała, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przytulia czepna, wyczyniec polny, wyki.
Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, perz właściwy, skrzyp polny, inne gatunki głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
NIE DOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 14%
4-amino-3-metylotio-6tert-butylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on/
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 42%
4’fluoro-N-izopropylo-2(5-trifluorometylo-1,3,4-tiadiazol-2-iloksy)acetanilid
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW Nr.833/2001 z 05.04.2001 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-165/2003p
z dnia 29.07.2003 r., decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r. oraz decyzją
MRiRW Nr R-20/2007 z dnia 24.01.2007 r
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
-Zalecana dawka: 0,35 kg/ha.
W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.
UWAGI:
1. Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
2. Na glebach próchniczych środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać
jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę, pomidor.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. żywać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!