MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Fury 100 EW

Producent:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • zeta-cypermetryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo.

Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża - 21 dni
ziemniak, bobik, rzepak, tytoń - 14 dni
jabłoń - 7 dni
Prewencja dla pszczół:
72 godz.
Fazy fenologiczne:
  • faza opadania płatków kwiatów
Substancja czynna:
zeta-cypermetryna / mieszanina stereoizomerów (1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(2,2,-
dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu
(związek z grupy pyretroidów) - 100 g w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płyn do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skorą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół ( w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha)
Bardzo toksyczny dla pszczół ( w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,3 l/ha)
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 512/99 z dnia 29.03.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 96/2002/p z dnia 16.12.2002 r.
decyzją MRiRW Nr R - 260/2004o z dnia 24.05.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-109/2006 z dnia 13.12.2006 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 324/2007 z dnia 09.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń
- toczyk gruszowiaczek

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha
Zalecana ilość wody 500-750 l/ha.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw, w okresie przekwitania zimowych odmian jabłoni (pod koniec opadania płatków kwiatowych). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
UWAGI:
1. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 200 C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.
4. W przypadku opryskiwania roślin (np. rzepak) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
5. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
- w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, zabieg należy wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
- środka w dawce powyżej 0,3 l/ha nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące uprawy.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i jare, owies.
-mszyce.

Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu - nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
-mszyce (wektory chorób wirusowych) we wczesnej fazie rozwoju zbóż.
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w:
zbożu ozimym - jesienią
zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
-skrzypionki.
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw
ziemniak
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
rzepak ozimy
-chowacz brukwiaczek.

Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
rzepak ozimy i jary
-słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
-szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
bobik
-oprzędziki.

Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem, po przelocie form uskrzydlonych z gospodarzy zimowych.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
tytoń
-wciornastek tytoniowiec (wektor brązowej plamistości pomidora).
rozsadnik
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Stosować 80 ml cieczy użytkowej na/m2.
Opryskiwać rozsadę 3-7 dni przed wysadzeniem w pole.
na plantacji
trzykrotne opryskiwanie
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
1 zabieg - po wysadzeniu rozsady -300 l cieczy/ha
2 zabieg - po 21 dniach -450 l cieczy/ha
3 zabieg - po 42 dniach od pierwszego zabiegu -600 l cieczy/ha.
UWAGI:
1. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 200 C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.
4. W przypadku opryskiwania roślin (np. rzepak) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
5. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
- w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, zabieg należy wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
- środka w dawce powyżej 0,3 l/ha nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące uprawy.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
stosowanie środka w dawce do 0,3 l/ha - 6 godzin
stosowanie środka w dawce powyżej 0,3 l/ha – 3 dni
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 i nie wyższej niż 300 C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!