MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Galera 334 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chlopyralid
  • Pikloram
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
  • związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
Zakres temperatur:
min: 8°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistne, przeznaczony do wiosennego i jesiennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, rzepaku ozimym i rzepaku jarym.
Galera 334 SL jest herbicydem zawierającym dwie substancje aktywne: chlopyralid oraz pikloram. Galera 334 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach
optymalnych, czyli podczas cieplej i wilgotnej pogody efekt działania środka Galera 334 SL jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Galera 334 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety Skuteczność zwalczania przytulii zależy od gęstości łanu rzepaku oraz wysokości roślin
przytulii w trakcie zabiegu - przy mniejszej niż optymalna obsadzie roślin rzepaku wiosną lub gdy rośliny przytulii mają powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu - przytulia może ponownie odrastać.
Chwasty wrażliwe np.: ambrozja bylicowata, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, przytulia czepna (do 8 cm wysokości), rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna (gdy jej rośliny mają 9-15 cm wysokości).
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, chwasty krzyżowe.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Chlopyralid: kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy w formie monoetanoloaminowej
(związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) -- 267 g w 1 litrze środka
Pikloram: kwas 4-amino-3,5,6-trichloropirydyno-2-karboksylowy
(związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 67 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr 24/2002 z dnia 21.02.2002.
Zmienione decyzją MRiRW nr R 33/2002/p z dnia 12.11.2002 r.
decyzją MRiRW nr R-104/2006 z dnia 04.12.2006 r.
decyzją MRiRW nr R-7/2007 z dnia 17.01.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 433/2007 z dnia 16.10.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
rzepak ozimy
Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej
-Zalecana dawka: 0,35 L/ha.
Jesienią w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC, przestrzegając zaleceń zawartych w etykietach obydwu środków w dawkach:
Galera 334 SL 0,35 I/ha + Metazanex 500 SC 1,6 l/ha.
- rzepak jary, gorczyca biała
Opryskiwać od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej. Zalecana dawka: 0,35 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.
2. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, buraki cukrowe, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym samym polu można uprawiać jedynie len, rzepak jary, zboża jare i kukurydzę.
W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Metazanex 500 SC przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone.
- w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25° C
- w czasie nadmiernej suszy
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka Galera 334 SL ze środkiem Metazanex 500 SC ,
przygotować ciecz użytkową środka Galera 334 SL w połowie wymaganej ilości wody, dodać Metazanex 500 SC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30° C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać par cieczy użytkowej. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, skóry, oczu z preparatem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Po kontakcie ze skórą natychmiast umyć się dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!