MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Guardian 840 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • acetochlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo, o działaniu systemicznym, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w kukurydzy.
Środek jest pobierany głównie poprzez liścienie w mniejszym stopniu poprzez korzenie kiełkujących chwastów.
Chwasty wrażliwe np.: bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecz zwyczajny, palusznik krwawy, portulaka pospolita,
psianka czarna, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, kurzyślad polny, mak polny, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, wyki.
Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, pokrzywa żegawka, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
acetochlor 2-chloro-2’-etylo-6’-metylo-N-(etoksymetylo)acetanilid
(związek z grupy chloroacetoanilidów) 840 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 421/98 z dnia z dnia 25.11.1998 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-28/2002/p z dnia 12.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-145/2004o z dnia 25.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 4/2005 z dnia 11.03.2005 r. oraz decyzją
MRiRW Nr 2/2005 z dnia 05.04.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
kukurydza
Opryskiwać bezpośrednio po siewie kukurydzy na starannie uprawioną (bez grud) wilgotną glebę przed wschodami chwastów lub krótko po wschodach chwastów (do fazy liścieni chwastów).
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. lub w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP* w dawce:
Guardian 840 EC 2-2,5 l/ha + Azoprim 50 WP 1,5-2 kg/ha.
Mieszanina środka Guardian 840 EC ze środkiem Azoprim 50 WP skuteczniej zwalcza chwasty takie jak gorczyca polna, kurzyślad polny, rzodkiew świrzepa. Środek można stosować również po wschodach kukurydzy od fazy pierwszego liścia do fazy 3 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha lub w mieszaninie ze środkiem Gesaprim 90 WG* w dawce:
Guardian 840 EC 2-2,5 l/ha + Gesaprim 90 WG 06-1 kg/ha
Środek można stosować także w tak zwanej "uproszczonej technologii uprawy" po siewie, a przed wschodami kukurydzy, w celu zwalczania chwastów jednorocznych, które skiełkowały w tym czasie.
Guardian 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup Max 680 SG 1-1,5 kg/ha.lub Guardian 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup Energy 450 SL 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
UWAGI:
1. W przypadku niedostatecznej wilgotności gleby zaleca się zabieg przedsiewny i natychmiastowe wymieszanie środka z glebą (lekką broną) na głębokość 2-3 cm i siew bezpośrednio po wymieszaniu.
2. W przypadku suszy glebowej nie stosować środka.
3. Wyższe dawki środka stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości próchnicy.
4. Po zastosowaniu środka po siewie kukurydzy nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku występowania skorupy glebowej stosować narzędzia płytko spulchniające.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy, na której zastosowano środek Guardian 840 EC (bez dodatku herbicydu zawierającego atrazynę) na polu tym można uprawiać ziemniaki, lucernę, koniczyny, natomiast po zastosowaniu mieszaniny ze środkiem Azoprim 50 WP lub Gesaprim 90 WG - tylko kukurydzę.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku zastosowania środka Guardian 840 EC w mieszaninie z herbicydem zawierającym atrazynę najpierw wymieszać w osobnym naczyniu herbicyd zawierający atrazynę z małą ilością wody i wlać uzyskaną zawiesinę do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, a następnie dodać Guardian 840 EC i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Podczas wlewania środków i wody mieszadło powinno być włączone. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!