MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Grasp 250 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • tralkoksydym
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy cyklodienowych
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania owsa głuchego i miotły zbożowej w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej oraz pszenżycie ozimym w okresie wegetacji roślin – wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem (środek wspomagający) Atplus 60 EC.
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów i przemieszczany do stożków wzrostu, powodując zamieranie roślin.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tralkoksydym ((RS)-2-[1-(etoksyimino)propylo]-3-hydroksy-5-mezytylocykloheks-2-enon (związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ nr: 414/98 z dnia 17.11.1998 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: R-103/2003p z dnia 24.07.2003 r., decyzją MRiRW nr:
R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW nr: R- 313/2007 z dnia 03.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
  • Pszenżyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Zwalczanie:
owsa głuchego - od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia owsa głuchego,
miotły zbożowej - od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia miotły zbożowej.
W jęczmieniu jarym i pszenicy jarej mieszaninę stosować od fazy 4 liści do pełni fazy krzewienia zbóż. W jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej oraz pszenżycie ozimym środek stosować od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż.
Grasp 250 SC 1 l/ha + Atplus 60 EC 1 l/ha lub Grasp 250 SC 1,2 l/ha + Atplus 60 EC 1,2 l/ha. Grasp 250 SC stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem (środek wspomagający) Atplus 60 EC. Wyższą dawkę środka stosować w gęstym łanie roślin oraz w bardziej zaawansowanej z zalecanych fazie rozwojowej chwastów oraz do zwalczania miotły zbożowej.
Do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i owsa głuchego oraz niektórych chwastów dwuliściennych, Grasp 250 SC z adiuwantem Atplus 60 EC stosować łącznie z herbicydem Starane 250 SL w dawkach i terminach zalecanych dla tego środka.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek może spowodować w niektórych odmianach zbóż (pszenica jara: Alcora oraz jęczmień jary: Nagrad, Ars, Klimek, Grosso, Maresi) przemijające objawy uszkodzenia roślin, nie wpływające na plon.
2. Środek pobierany jest przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
– w warunkach niekorzystnych dla rozwoju roślin uprawnych (niskie temperatury, susza, na plantacjach, niedostatecznie nawożonych, itp.),
– aparaturą agrolotniczą,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperaturowej,
– wcześniej niż na 1 tydzień przed lub w 3 tygodnie po zastosowaniu herbicydu z grupy pochodnych sulfonylomocznika oraz co najmniej 5 dni przed lub 5 dni po zastosowaniu herbicydu z grupy regulatorów wzrostu.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem, a następnie dodać adiuwant Atplus 60 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C do 30°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowanie po środku traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!