MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Granstar Strong

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • fluroksypyr
  • tribenuron metylowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie "twin-pack" składający się z dwóch środków mających własne nazwy handlowe: Granstar 75 WG i Starane 250 EC, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek zwalcza szerokie spektrum chwastów także najbardziej uciążliwych (np. przytulia czepna czy ostrożeń polny) dzięki obecności dwóch herbicydów o uzupełniających się mechanizmach działania. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty, od fazy liścieni do fazy 6 liści właściwych. Zawarta w środku Granstar 75 WG substancja substancja aktywna tribenuron metylowy pobierana jest poprzez liście i szybko przemieszczana w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt jej działania widoczny jest po około 14 dniach od wykonania zabiegu, jednak chwasty wrażliwe przestają rosnąć wkrótce po zabiegu. Zawarta w środku Starane 250 EC substancja aktywna fluroksypyr pobierana jest poprzez liście chwastów a następnie przemieszczana do ich korzeni powodując zamieranie roślin chwastów. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Chwasty wrażliwe np.: bodziszki, chaber bławatek dymnica pospolita (do fazy 6 liści), fiołek polny gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, mlecz polny, mniszek pospolity,
nawrot polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, pokrzywy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie (do fazy rozety), przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, rumianek
pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec zwyczajny, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyki, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: kurzyślad polny, powój polny, przetacznik bluszczykowy.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tribenuron metylowy ester metylowy kwasu 2-(N-[N-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-Nmetylokarbamoilo]
sulfoamilo)benzoesowego
(związek z grupy sulfonylomocznikowych) – 75 % w preparacie Granstar 75 WG)
fluroksypyr - kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
w formie estru I-metylo-heptylowego – 250 g w 1 l preparatu Starane 250 EC.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Toksyczność:
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Działa szkodliwie, może powodowaćuszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-4/2003 z dnia 19.02.2003
Zmienione decyzja MRiRW Nr R-146/2004o z dnia 25 marca 2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-218/2007 z dnia 11.05.2007
oraz decyzją MRiRW Nr R-343/2007 z dnia 18.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima
Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (37 w skali BBCH) w dawce:
Granstar 75 WG 15 g/ha + Starane 250 EC 0,3 l/ha.
Jedno opakowanie zbiorcze (twin-pack) zawierające 90 g środka Granstar 75 WG i 1,8 l środka
Starane 250 EC wystarcza na powierzchnię 6 hektarów.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę.
UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od wykonania zabiegu.
2. W zależności od przebiegu pogody po wykonaniu zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez wpływu na plon.
3. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
4. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8oC.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 7 dni
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- osłabione lub uszkodzone przez mróz, szkodniki lub choroby
- w zbożach, w których są przewidziane wsiewki roślin motylkowych
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzyć i wsypać potrzebną ilość środka Granstar 75 WG znajdującego się w zbiorczym opakowaniu do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Następnie odmierzyć i wlać potrzebną ilość środka Starane 250 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle mieszając. Po wlaniu i wsypaniu środków do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć .porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!