MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Goltix 700 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek trójbarwny,gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny,
psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, wyczyniec polny, wyka wąskolistna.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest powojowy, włośnica sina.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metamitron (związek z grupy triazyn) - 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on - 700 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa szkodliwie po połknięciu
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 623/99 z dnia 27.09.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-311/2003p z dnia 11.08.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-266/2007 z dnia 04.06.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-449/2007 z dnia 29.10.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy.
1. Ochrona buraka w optymalnych warunkach jednym zabiegiem doglebowym i jednym nalistnym:
Pierwszy zabieg - Goltix 700 SC 2 l/ha - po siewie przed wschodami chwastów na dobrze uprawioną (bez grud) i wilgotną glebę.
drugi zabieg - zarejestrowany herbicyd, wybrany po analizie bieżącego stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji, w fazie 2-4 liści właściwych buraka cukrowego w zalecanej pełnej dawce (chwasty w początkowych fazach wzrostu i rozwoju).
2. W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji /zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów/.
Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:
a) zabieg doglebowy i zabiegi nalistne:
pierwszy zabieg
Goltix 700 SC w dawce 2 l/ha, po siewie buraka, przed wschodami chwastów
drugi zabieg w fazie liścieni chwastów
Goltix 700 SC 1 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
trzeci zabieg w 5-10 dni po drugim zabiegu /jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu
ograniczenia występowania przytulii czepnej i zachwaszczenia wtórnego/
Goltix 700 SC 1-2 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
b) ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych. Zabiegi wykonywać
niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Goltix 700 SC 1-2 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
drugi zabieg w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty
Goltix 700 SC 1-2 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
trzeci zabieg w 5-10 dni po drugim zabiegu /jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu
ograniczenia zachwaszczenia wtórnego/
Goltix 700 SC 1-2 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
3. W przypadku występowania chwastów jednoliściennych Goltix 700 SC można stosować z zalecanymi graminicydami:
do zwalczania owsa głuchego graminicydy stosować jako dodatek do drugiego zabiegu nalistnego
do zwalczania chwastów prosowatych oraz perzu graminicydy stosować jako dodatek do trzeciego
zabiegu lub osobno w zalecanych dawkach
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
3. Stosując Goltix 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).
4. Środek Goltix 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10ºC wolniej działa.
5. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
3. podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Goltix 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innnej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Sporządzając mieszaninę środków Goltix 700 SC i Betanal Progress 274 OF najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Betanal Progress 274 OF (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku
- zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Goltix 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25ºC. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC . Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!