MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Glifocyd 360 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych i warzywnych, a także chwastów i zbędnej roślinności w leśnictwie, na terenach nieużytkowanych rolniczo
Glifocyd 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 2-3 l/ha np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnica
sina, włośnica zielona, żółtlica drobnokwiatowa, życice, w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest
plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosy, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,
w dawce 5-8 l/ha np.: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity,
pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
360 g/l glifosatu [N-(fosfonometylo)glicyna, związek z grupy pochodnych kwasu
fosfonowego, w formie soli izopropyloaminowej]
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW Nr 3/2002 z dnia 14.01.2002.
zmienione decyzją MRiRW Nr 2/2002 z dnia 21.03.2002r., decyzją
Nr R-218/2003p z dnia 31.07.2003 r. oraz decyzją Nr R- 29/2005 z dnia 28.09.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Rośliny sadownicze
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
- tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
-Zalecana dawka: 2-8 l/ha w 200-300 l wody.
W celu zniszczenia wieloletnich chwastów dwuliściennych środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce: Glifocyd 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,
-Zalecana dawka: 3-8 l w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej.
W celu zniszczenia wieloletnich chwastów dwuliściennych środek można stosować w mieszaninie z herbicydami Chwastox Extra 300 SL lub Aminopielik Standard 600 SL: Glifocyd 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha. lub Glifocyd 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.
Uwagi:
1. Mieszaninę środka Glifocyd 360 SL z herbicydem Aminopielik Standard 600 SL można stosować tylko w sadach drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza).
2.Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).
- cebula, marchew, por (z siewu).
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Pola uprawne.
UWAGA
Zalecane dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
A. Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin w celu zwalczania perzu i innych chwastów. W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 4-6 liści i wysokość co najmniej 15 cm.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 3-6 l/ha w 200-300 l wody.
W celu zwiększenia efektu chwastobójczego środka można go stosować z siarczanem amonowym.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Glifocyd 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha.
Uwaga
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.
B. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu i innych chwastów oraz ułatwienia zbioru.
ZBOŻA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
-Zalecana dawka: 3-4 l/ha w 200-300 l wody, lub 3 l/ha w 150 l wody. lub Glifocyd 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem,
2.Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
C. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce:
Glifocyd 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
leśnictwo.
A. Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne.
w zależności od występujących chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych stosować:
-Zalecana dawka: 3-7 l/ha w 200-300 l wody.
B. Szkółki leśne i zadrzewieniowe.
-Zalecana dawka: 2-3 l/ha w 200-300 l wody.
C. Zwalczanie nalotów oraz odrośli drzew i krzewów liściastych w uprawach sosnowych.
-Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Środek można stosować zapewniając osłonę zielonych części uprawianych roślin.
D. Niszczenie rosnących drzew.
Stosować ciecz użytkową środka o stężeniu 50% (1:1) w zaciosy na pniu drzewa (3-5 nacięć) w ilości 2-4 ml na jedno drzewo.
Efekty zabiegu w postaci obumarłych drzew, odrostów i zmurszałych pni widoczne są dopiero w roku następnym.
- tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę naziemną. W celu zwiększenia skuteczności chwastobójczej środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym Glifocyd 360 SL 4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Zalecana ilość wody: 150 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie
drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
- w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi.
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
3. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Glifocyd 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Glifocyd 360 SL z adiuwantami lub innym preparatem
należy przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant lub drugi herbicyd i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. W przypadku stosowania środka Glifocyd 360 SL łącznie z siarczanem amonowym należy wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwacze przystosowane do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka
ochrony roślin. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać par rozpylonej cieczy użytkowej. Nakładać okulary W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!