MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gaucho bezbarwny 600 FS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego zaprawiarkami przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do zwalczania szkodników występujących we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd - (związek z grupy neonikotynoidów), 1-((6-chloro-3-pirydynylo)metylo)-N-nitro- (imidazolidyn-2)-ylidenoamina - 600 g/l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 709/2000 z dnia 7.04.2000 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-41/2003/p z dnia 09.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 311/2007 z dnia 03.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak pastewny 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy i pastewny.
-pędraki (wczesne stadia larwalne), drutowce, śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce.
Zalecana dawka: 150 ml/jednostkę siewną (100 tys. nasion).
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Bayer AG - Niemcy.
Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego.
UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
3. Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, i nie przechowywać razem z żywnością i paszami.
4. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
5. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
6. Środek trujący dla ptaków i ssaków - przypadkowo rozsypane nasiona zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
7. Nie stosować do zaprawiania nasion rodów hodowlanych
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE ŚRODKA
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -10C i nie wyższej niż 40C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania. Opróżnione opakowanie traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!