MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gaucho 70 WS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa układowo.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 70%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
dla ludzi - szkodliwy
dla pszczół – nie dotyczy
dla organizmów wodnych - bardzo toksyczny.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr. 383/98 z dnia 17.08.1998r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 42/2003/p z dnia 09.07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R – 110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak pastewny 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- burak cukrowy, burak pastewny.
-pędraki, drutowce, śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce oraz inne szkodniki okresu wschodów i wczesnego rozwoju roślin.
-Zalecana dawka: 130 g/jednostkę siewną.
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią uzgodnioną z firmą Bayer AG - Niemcy.
Zaprawiarkę obsługiwać zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
Środek przeznaczony jest do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego przez firmy krajowe i zagraniczne.
UWAGI
1. Środek trujący dla ptaków i ssaków - przypadkowo rozsypane nasiona zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
2. Zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę.
3. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych magazynach. Zaprawione nasiona można przechowywać przez 12 miesięcy.
4. W przypadku przechowywania nasion przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie wyższej niż 40o C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. (S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę twarzy. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!