MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gaucho 600 FS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczona do zaprawiania zaprawiarkami przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna kukurydzy przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania ziarna kukurydzy przez firmy krajowe i zagraniczne.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd - (związek z grupy neonikotynoidów), 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro
(imidazolidyn-2-ylideno)amina - 600 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 624/99 z dnia 27.09.1999 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-157/2003p z dnia 29.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-82/2007 z dnia 21.03.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
kukurydza pastewna (na ziarno i paszę), kukurydza cukrowa
-pędraki, drutowce, ploniarka zbożówka (pierwsze pokolenie), mszyce.
Zalecana dawka: 83,3 ml/1 jednostkę siewną (50 tys. nasion) to jest 0,5-0,6 l środka na 100 kg nasion.
Zaprawiać ziarno według technologii firmy Bayer CropScience AG - Niemcy.
UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
3. Zaprawione ziarno przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz dla zwierząt.
4. Zaprawionego ziarna używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać go na paszę i do celów konsumpcyjnych.
5. W przypadku przechowywania zaprawionego ziarna przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
6. Środek trujący dla ptaków i ssaków - przypadkowo rozsypane ziarno zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
7. Nie stosować do zaprawiania ziarna rodów hodowlanych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o C- 30oC. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania. Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!