MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gaucho 350 FS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do zaprawiania nasion cebuli, marchwi, bobu i bobiku, kapusty, grochu, fasoli, kukurydzy i ogórka oraz sadzeniaków ziemniaka i sadzonek chrzanu przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa układowo. Środek stosować łącznie z zalecanymi zaprawami grzybobójczymi (w dawkach zalecanych w
etykietach - instrukcjach stosowania).
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd (związek z grupy pochodnych imidazoli) - 350 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
dla ludzi - szkodliwy
dla pszczół – nie dotyczy
dla organizmów wodnych - bardzo toksyczny.
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiGŻ.Nr. 406/98 z dnia 13.11.1998r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 159/2003p z dnia 29.07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Bób 
 • Bobik 
 • Cebula 
 • Chrzan
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Kukurydza 
 • Marchew 
 • Ogórek 
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- cebula.
-śmietka cebulanka.
-Zalecana dawka: 50-60 ml/1 kg nasion lub Gaucho 350 FS 40-50 ml/1 kg nasion + środek zwiększający przyczepność (np. Policrust 9,5 PS, Polikrust 9,5 S) w dawce 120-150 ml/1 kg nasion. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku wczesnego wysiewu cebuli - do 15 kwietnia.
- kapusta.
-śmietka kapuściana, pchełki.
-Zalecana dawka: 50 ml/1 kg nasion.
- chrzan (zaprawianie sadzonek).
-śmietka kapuściana.
-Zalecane stężenie: 1% (1000 ml środka w 100 litrach wody).
Sadzonki chrzanu moczyć przez 15 minut nie wcześniej niż na 24 godziny przed sadzeniem lub bezpośrednie przed sadzeniem.
- chrzan (podlewanie).
-śmietka kapuściana.
-Zalecane stężenie: 0,05-0,1% (50-100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 80-100 ml cieczy użytkowej na jedną roślinę. Zabieg wykonać po ukazaniu się liści.
- marchew.
-połyśnica marchwianka.
-Zalecana dawka: 50 ml/1 kg nasion lub Gaucho 350 FS 40 ml/1 kg nasion + środek zwiększający przyczepność (np Policrust 9,5 PS, Polikrust 9,5 S) w dawce 60-150 ml/1 kg nasion. W celu równomiernego pokrycia środkiem powierzchni nasion marchwi dodać wody w ilości 25-50 ml/1 kg nasion.
-bawełnica topolowa-marchwiana.
-Zalecana dawka: 50 ml/1 kg nasion.
Nasiona zaprawić najwcześniej na dwa tygodnie przed siewem. W celu równomiernego pokrycia powierzchni nasion dodać 50 ml wody na 1 kg nasion. .
- bób.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka 5 ml/1 kg nasion.
- groch.
-oprzędziki.
-Zalecana dawka: 5 ml/1 kg nasion.
- fasola, ogórek.
-śmietka kiełkówka.
-Zalecana dawka: 6 ml/1 kg nasion.
UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności - najlepiej bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem. Nasiona zaprawione środkiem wysiewać najpóźniej do 15 dni od ich zaprawienia, a zaprawione sadzeniaki wysadzać po 5-7 dniach od ich zaprawienia.
3. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Zaprawiony materiał pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
4. Zaprawiony materiał przechowywać w grubych papierowych lub foliowych oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
5. Zaprawionych nasion i sadzeniaków używać wyłącznie do siewu i sadzenia - nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
6. Środek trujący dla ptaków i ssaków - przypadkowo rozsypane nasiona lub sadzeniaki zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak.
-mszyce-wektory chorób wirusowych, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 36 ml/100 kg sadzeniaków.
- kukurydza pastewna i jadalna.
-ploniarka zbożówka i głownia kukurydzy.
-Zalecana dawka: Gaucho 350 FS 1,1 l/100 kg nasion + Vitavax 200 FS 0,3 l/100 kg nasion.
Nasiona najpierw zaprawić środkiem Vitavax 200 FS (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania), a następnie środkiem Gaucho 350 FS.
-larwy ploniarki zbożówki i gnijki, błyszczka jarzynówka, zwójka chryzantemeczka, śmietka kiełkówka, drutowce.
-Zalecana dawka: 1,1-1,7 l/100 kg nasion.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
- bobik.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 5 ml/1 kg nasion.
UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności - najlepiej bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem. Nasiona zaprawione środkiem wysiewać najpóźniej do 15 dni od ich zaprawienia, a zaprawione sadzeniaki wysadzać po 5-7 dniach od ich zaprawienia.
3. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Zaprawiony materiał pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
4. Zaprawiony materiał przechowywać w grubych papierowych lub foliowych oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
5. Zaprawionych nasion i sadzeniaków używać wyłącznie do siewu i sadzenia - nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
6. Środek trujący dla ptaków i ssaków - przypadkowo rozsypane nasiona lub sadzeniaki zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawiać nasiona w zaprawiarkach porcjowych ręcznych i mechanicznych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Do zaprawiarki porcjowej wsypać odważoną ilość nasion oraz wlać odmierzoną ilość zaprawy. Obracać bęben zaprawiarki przez 5-10 minut do uzyskania jednolitego zabarwienia
nasion (liczba obrotów zaprawiarki około 30 na minutę). Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. W przypadku zaprawiania nasion marchwi dodać 25-50 ml wody. W przypadku zaprawiania nasion cebuli i marchwi dodać środek zwiększający przyczepność np. Polikrust 9,5 PS, Polikrust 9,5 S (w dawkach zalecanych w etykiecie - instrukcji stosowania). W przypadku zaprawiania nasion kukurydzy najpierw zaprawić je zaprawą grzybobójczą
Vitavax 200 FS, a następnie zaprawą Gaucho 350 FS. W przypadku zaprawiania sadzeniaków używać zaprawiarek montowanych na sadzarce lub sadzić sadzarkami wyposażonymi fabrycznie w takie urządzenia i obsługiwać zgodnie z
instrukcją obsługi. Zalecana ilość cieczy użytkowej 28-30 l na 1 tonę sadzeniaków. Sadzeniaki zaprawiać w momencie wpadania bulwy w bruzdę.
PRZECHOWYWANIE
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej -10o - 30o C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. (S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę twarzy. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!