MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Kalif 480 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Chlomazon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym.
Kalif 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlomazon - 2-(2-chlorobenzylo)4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on
(związek z grupy izoksazolidionów) - 480g w jednym litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa drażniąco na oczy
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW Nr 56/2002 z dnia 22.07.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-92/2004p z dnia 23.02.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-130/2007 z dnia 23.04.2007
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
rzepak ozimy
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie), łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC lub Alanex 480 EC w następujących dawkach:
Kalif 480 EC 0,2 l/ha + Metazanex 500 SC 1,5 l/ha. lub Kalif 480 EC 0,15 l/ha + Alanex 480 EC 4 l/ha.
rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm) i dokładnie przykryć ziemią.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Alanex 480 EC w następujących dawkach: Kalif 480 EC 0,15 + Alanex 480 EC 4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha dla rzepaku ozimego i jarego.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. W rzepaku ozimym i jarym wyżej wymienionych mieszanin nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.
3. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
4. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
5. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
6. Stosując Kalif 480 EC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka wchodzącego w skład mieszaniny (zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania tego środka).
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka (również łącznie z innym herbicydem ) nie stosować:
- aparaturą agrolotniczą
- opryskiwaczami wysokociśnieniowymi
- w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
- na gleby zbyt wilgotne i przesuszone
- gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy
- w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadów oraz plantacji szkółek, roślin uprawianych pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń. Gdy plantację rzepaku, na której zastosowano Kalif 480 EC w dawce 0,25 l/ha zlikwidowano jesienią to po wykonaniu orki można uprawiać zboża ozime szczególnie wysiewane w późniejszych terminach. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.
UWAGA!
Podczas stosowania środka Kalif 480 EC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać należy również zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Kalif 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny! Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze Turbo Tee Jet przy ciśnieniu 1-6 barów i gdy prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek. Belka polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia oczu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!