MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Kantor 050 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Florasulam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazolopirymidyn
Zakres temperatur:
min: 4°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych (w tym przytulii czepnej, chwastów rumianowatych, maku polnego) w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym.
Kantor 050 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów eliminując ich konkurencję wobec zbóż. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka Kantor 050 SC są szybsze, w warunkach niskich temperatur (około 4o C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.: ambrozja bylicolistna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, mlecz polny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna.
Chwasty średnio wrażliwe np.: babki, bodziszki, chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity, nawrot polny, ostrożeń polny, powój polny, poziewnik szorstki, przetaczniki, skrzyp polny.
Chwasty odporne np.: czyściec polny, dymnica pospolita, krwawnik pospolity, chwasty
jednoliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Florasulam: 2’,6’,8-trifluoro-5-metoksy-1,2,4-triazolo[1,5-c]pirymidyno-2-sulfonoanilid
(związek z grupy triazolopirymidyn) – 50 g w 1 l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 663/2000 z dnia 21.01.2000 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 45/2002 z dnia 04.12.2002 r. decyzją MRiRW Nr R-
634/2003p z dnia 13.10.2003r., decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004r. oraz
decyzją MRiRW Nr R-47/2007 z dnia 19.02.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime.
Kantor 050 SC można stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów, gdy temperatura powietrza przekroczyła 4o C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia i fazy rozwojowej przytulii czepnej. Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy zabieg wykonuje się wczesną wiosną w niskich temperaturach. Opryskiwać wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka
-Zalecana dawka: 0,08-0,1 l/ha.
Kantor 050 SC można stosować łącznie ze środkiem Solar 200 EC Kantor 050 SC 0,08 l/ha + Solar 200 EC 0,15 l/ha.
lub ze środkiem Granstar 75 WG Kantor 050 SC 0,08 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha. lub ze środkiem Chwastox Trio 540 SL Kantor 050 SC 0,06 l/ha + Chwastox Trio 540 SL 2 l/ha. lub ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL Kantor 050 SC 0,06 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha. lub ze środkiem Attribut 70 WG Kantor 050 SC 0,08 l/ha + Attribut 70 WG 0,6 kg/ha.
W pszenicy w celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych, perzu i miotły zbożowej Kantor 050 SC można stosować łącznie ze środkiem Apyros 75 WG lub Apyros 75 WG z adiuwantem Aero 30 SL: Kantor 050 SC 0,075 l/ha + Apyros 75 WG 13,3-20 g/ha lub Kantor 050 SC 0,075-0,1 l/ha + Apyros 75 WG 13,3-20 g/ha + Aero 30 SL 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
Środek wnika do rośliny w ciągu godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na skuteczność działania środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Kantor 050 SC.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone.
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- w temperaturze powietrza poniżej 4oC i powyżej 25oC
- w czasie nadmiernej suszy
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami
- po zastosowaniu lub przed zastosowaniem herbicydów zawierających amidosulfuron, triasulfuron, flupyrsulfuron metylowy.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA:
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilośc środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę. Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą I wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!