MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Lannate 200 SL

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • metomyl
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. W roślinie działa systemicznie.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
burak cukrowy i pastewny - 14 dni
chmiel, kapusta późna, kapusta brukselska - 7 dni
pomidor, ogórek, papryka - 3 dni.
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metomyl /N-(metylokarbamoiloksy)acetoimidan metylu/ (związek z grupy karbaminianów) 200 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Produkt łatwopalny.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 778/2000 z dnia 12.10.2000r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 386/2003p z dnia 18.08.2003r.
decyzją MRiRW Nr R - 146/2004o z dnia 25.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 164/2007 z dnia 24.04.2007r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-342/2007 z dnia 18.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Chmiel
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pomidor 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie)
kapusta późna, kapusta brukselska

-mszyca kapuściana.
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
-gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy.
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
pomidor
-mszyce.
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Zalecana ilość wody 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (pod osłonami)
pomidor, ogórek, papryka
-mączlik szklarniowy, mszyce.
Zalecane stężenie: 0,1%. (100 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150
2. Środek trujący dla ludzi - podczas pracy zachować szczególne środki ostrożności.
3. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych,
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
a. na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
b. kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
c. w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji,
5. Przed zastosowaniem środka w ogórku na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy, burak pastewny
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,7 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc.
-pchełka burakowa.
Zalecana dawka: 0,7 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy na młodych roślinach lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
-śmietka ćwiklanka.
Zalecana dawka: 0,7 l/ha.
Opryskiwać w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją.
-płaszczyniec burakowy.
Zalecana dawka: 0,7 l/ha.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
chmiel.
-mszyca śliwowo-chmielowa.
Zalecane stężenie: 0,12%.(120 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150
2. Środek trujący dla ludzi - podczas pracy zachować szczególne środki ostrożności.
3. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych,
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
a. na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
b. kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
c. w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji,
5. Przed zastosowaniem środka w ogórku na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): 24 godziny
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać zanieczyszczenia oczu W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!