MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Legato Plus 600 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • izoproturon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych lub powschodowych. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów później wschodzących.
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Obie substancje aktywne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego. W przypadku stosowania powschodowego obie substancje aktywne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno poprzez liście jak i korzenie chwastów.
Chwasty wrażliwe dwuliścienne np: bodziszek drobny, czyściec polny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa, łoczyga pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki,
rdesty, rogownica pospolita, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania),
sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty wrażliwe jednoliścienne np: miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, poziewnik szorstki.
Chwasty odporne np.: owies głuchy, chwasty wieloletnie.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
diflufenikan – 2’,4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid
(związek z grupy anilidów) - 100 g w litrze środka
izoproturon – 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik
(związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 50/2002 z dnia 10.07.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-93/2004p z dnia 23.02.2004 r.
oraz R-43/2006 z dnia 28.06.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime
- pszenica ozima.

Środek stosować:
a) jesienią po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża).
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów.
W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów, w tym o samosiewy rzepaku
Legato Plus 600 SC stosować łącznie ze środkiem Glean 75 WG w dawce:
Legato Plus 600 SC 0,75 l/ha + Glean 75 WG 15 g/ha.
Zabieg wykonać niedługo przed zakończeniem wegetacji, gdy pszenica znajduje się w fazie 1- 2 liści.
b) wczesną wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy pełni krzewienia rośliny uprawnej środek stosować w przypadku późno wysianej pszenicy, gdy chwasty nie skiełkowały jesienią i w czasie zabiegu znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (np. przytulia czepna do fazy dwóch okółków a miotła zbożowa w fazie 2-3 liści)
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
- jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Środek stosować po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża).
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres skutecznego działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste (podczas zabiegów przedwschodowych),
średniokropliste (podczas zabiegów powschodowych).
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Legato Plus 600 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Glean 75 WG należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
UWAGI:
1. Środek stosować tylko jeden raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.
2. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
3. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
4. Nie bronować gleby po przedwschodowym stosowaniu środka.
5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej.
6. Zabieg powschodowy zalecany jest na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego lub lnu. Nie uprawiać buraków. W przypadku zastosowania łącznego stosowania środków uwzględnić wpływ następczy obydwu środków wchodzących w skład mieszaniny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem. Stosując mieszaninę ze środkiem Glean 75 WG przygotować ciecz użytkową środka Legato Plus 600 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi środek i uzupełnić do wymaganej ilości. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!