MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Lintur 70 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • dikamba
  • triasulfuron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: 5°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenżycie jarym, życie, owsie, mieszankach zbożowych.
Środek jest szybko pobierany poprzez liście i korzenie chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu wkrótce po zabiegu. W ciągu 10 dni pojawiają się przebarwienia liści roślin wrażliwych. Całkowite ich zamieranie następuje po upływie 3-4 tygodni. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych - od fazy siewki do fazy 2-6 liści lub rozetki do 5 cm średnicy. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Chwasty wrażliwe np: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, przytulia czepna, rdesty, rumianek pospolity, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek
polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np: bodziszek drobny, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy.
Chwasty odporne np: miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, wyczyniec polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dikamba (kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy; związek z grupy pochodnych kwasu
benzoesowego) w formie soli sodowej – 65,9%
triasulfuron (1-[2-(2-chloroetoksy)fenssulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-
2-ylo)mocznik; związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-15/2007 z dnia 24.04.2007
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime
pszenica ozima

Opryskiwać wiosną od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
W celu poszerzenia grupy zwalczanych chwastów o miotłę zbożową, środek stosować w mieszaninie ze środkiem Arelon Dyspersyjny 500 SC w dawkach:
Lintur 70 WG 150 g/ha + Arelon Dyspersyjny 500 SC 2,5 l/ha.
pszenżyto ozime
Opryskiwać wiosną od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
jęczmień ozimy
Opryskiwać wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
żyto.
Opryskiwać od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
Zboża jare.
pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary, owies, mieszanki zbożowe.
Opryskiwać od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 120-150 g/ha.
W pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie jarym, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów oraz dla zwiększenia szybkości i skuteczności zwalczania komosy białej, Lintur 70 WG można stosować w mieszaninach z adiuwantem Trend 90 EC lub ze środkiem Chwastox Extra 300 SL:
Lintur 70 WG 150 g/ha + Trend 90 EC 0,1 l na 100 l cieczy użytkowej. lub
Lintur 70 WG 120-150 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1-1,5 l/ha.
Stosować od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Optymalna temperatura w czasie zabiegu 10-25oC.
2. Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak ostrożeń polny lub przytulia czepna w bardziej zaawansowanych fazach wzrostu.
3. Po kilku dniach od zastosowania, środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności nie mające wpływu na ilość i jakość plonu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
a) na rośliny chore, uszkodzone lub mokre
b) przed zbliżającym się deszczem i przymrozkami lub po przymrozkach
c) w temperaturze poniżej 5oC i powyżej 25oC
d) na glebach zasadowych o pH większym niż 7,5
e) jeżeli w tym samym sezonie wegetacyjnym zastosowano środek chwastobójczy z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka można uprawiać wszystkie zboża bez ograniczeń. Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać rzepak ozimy w roku zastosowania środka, a w następnym sezonie wegetacyjnym inne dwuliścienne rośliny jare. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać jedynie zboża.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0-30oC. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed światłem i wilgocią. Chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie i etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!