MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Maczuga 75 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chlorosulfuron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy malonylomocznikami
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej oraz życie.
Maczuga 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Zastosowany przedwschodowo niszczy chwasty znajdujące się w fazie
siewek. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przedwschodowo lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Środek Maczuga 75 WG może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5.
Chwasty wrażliwe np. gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, wiechlina roczna.
Chwasty odporne np.: chwasty prosowate, mlecz polny, owies głuchy, perz właściwy, skrzypy.
Uwaga!
Miotła zbożowa jest wrażliwa na środek stosowany jesienią , zabieg wiosenny nie niszczy tego chwastu.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlorosulfuron /1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2ylo)
mocznik/ (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g w 1 kg środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 2/2007 z dnia 4.01.2007 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-205/2007 z dnia 11.05.2007 r. oraz
decyzją MRiRW Nr R - 120/2008 z dnia 29.07. 2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
stosowanie jesienne (szczególnie zalecane)
- pszenica ozima
Środek stosować po siewie - przed wschodami lub po wschodach (od początku fazy drugiego liścia zboża), do końca wegetacji jesiennej. Gdy przeważa zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej przed wschodami lub po wschodach do fazy trzech liści miotły. Gdy na polu przeważa przytulia czepna opryskiwać po wschodach do fazy trzech okółków przytulii.
-Zalecana dawka: 20-25 g/ha.
- żyto
Środek stosować po siewie - przed wschodami lub po wschodach (od fazy 3 liści żyta) do zakończenia wegetacji jesiennej.
-Zalecana dawka: 20-25 g/ha.
stosowanie wiosenne
- pszenica ozima, żyto

Środek stosować wczesną wiosną po rozpoczęciu wegetacji, na chwasty we wczesnej fazie rozwojowej (gorczyca polna do fazy 4 liści, gwiazdnica pospolita fazy 1 rozgałęzienia, jasnota purpurowa do fazy 4 liści, komosa biała do fazy 2 liści, rumian polny do fazy 3 liści, rdesty do fazy 2 liści, samosiewy rzepaku do fazy 7 liści, tobołki polne do fazy pojawienia się pąków kwiatowych).
-Zalecana dawka: 10-15 g/ha.
Uwagi:
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
2. Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.
3. Susza,niskie lub bardzo wysokie temperatury opóźniaja działanie środka.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. W przypadku konieczności likwidacji plantacji traktowanej środkiem Maczuga 75 WG, po wykonaniu orki można uprawiać wyłącznie zboża.
2. Silny deszcz wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka Maczuga 75 WG w zalecanych dawkach jesienią, roślinami następczymi mogą być po upływie:
9 miesięcy - wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy,
16 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,
24 miesięcy - można uprawiać wszystkie rośliny.
Po zastosowaniu środka Maczuga 75 WG wiosną, roślinami następczymi mogą być:
W roku stosowania wyłącznie zboża, a po upływie:
12 miesięcy- pozostałe rosliny z wyjatkiem buraków i lucerny,
24 miesięcy-wszystkie rośliny uprawne.
Przed siwem lub sadzeniem rosliny następczej zaleca sie wykonanie orki.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na jednym polu więcej niż raz w sezonie
- na polach o pH gleby wyższym niż 7,5
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
- na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki, choroby,
Ze względu na szczególne zagrożenie zniszczenia roślin, do odchwaszczania których środek Maczuga 75 WG nie jest polecany, nie dopuszczać do:
- zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach,
- wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i
nie wyższej niż 300C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. W przypadku stosowania środków myjących, postępować zgodnie z instrukcją
załączoną do tych środków. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!