MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mszyca Stop 01 AL

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • mieszanina nienasyconych kwasów tłuszczowych
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:

Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, o działaniu kontaktowym, zwalcza mszyce i inne owady szkodliwe na roślinach ozdobnych uprawianych w ogrodach działkowych i przydomowych.

Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
mieszanina nienasyconych kwasów tłuszczowych - 1,25%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
ciecz do rozcieńczania
Toksyczność:
nie dotyczy
Nr zezwolenia:
zwolenie MRiRW Nr 806/2001 z dnia 16.02.2001r.,zmienione decyzją
MRiRW Nr R - 413/2003p z dnia 20 .08.2003r., decyzją MRiRW nr R -111/2008
z dnia 17.06.2008 r, oraz decyzja MRiRW nr R- 115 /2009 z dnia 06 .07.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):

Rośliny ozdobne (ogrody działkowe i przydomowe)

- mszyce i inne owady szkodliwe

-Zalecana dawka: opryskiwać całą roślinę.

Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych mszyc lub innych szkodników na roślinach.

 

UWAGI:

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Środek działa kontaktowo poprzez blokowanie dróg oddechowych szkodnika.

Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Równomiernie pokryć cieczą dolną stronę liści.

W razie potrzeby zabieg powtórzyć (np. po ulewnym deszczu lub ponownym nalocie mszyc).

Nie dopuścić do przedostawania się środka na rośliny konsumpcyjne.

Informacje dodatkowe:

PRZECHOWYWANIE

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 5o - 30o C.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością,  napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i

okulary /ochronę twarzy.

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

 

 

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

 

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

 

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!