MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Montur Forte 230 FS

Montur Forte 230 FS
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
  • teflutryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
MONTUR FORTE 230 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczoną do stosowania tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego i pastewnego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • gazowy
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 150 g/l
teflutryna (związek z grupy pyretroidów) - 40 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
dla ludzi - szkodliwy.
dla pszczół - nie dotyczy
dla organizmów wodnych - bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-33/2005 z dnia 14.09.2005 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-443/2007 z dnia 23.10.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 79 /2010d z dnia 19.03.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak pastewny 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- burak cukrowy, burak pastewny.
-drobnica burakowa, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka, mszyca trzmielinowo-burakowa (do
fazy 4-6 liści)

- Zalecana dawka: 100 ml/jednostkę siewną.
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Bayer CropScience.

UWAGI:

1. Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
- Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika.
- Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby.
- Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu .
- Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów.
- Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę.
3.Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych magazynach.
Zaprawione nasiona można przechowywać przez 12 miesięcy.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać ziarno według technologii firmy Bayer CropScience, wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego i pastewnego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczających możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY.

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
− Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
− Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
− Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
− Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
− Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. NIE ZANIECZYSZCZAĆ WÓD ŚRODKIEM OCHRONY ROŚLIN LUB JEGO OPAKOWANIEM.

VIII. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym,

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!