MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Metazanex 500 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metazachlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej białej, kapuście głowiastej czerwonej, kapuście włoskiej, kapuście brukselskiej.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maki, mlecz polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, palusznik krwawy,
portulaka pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rdest kolankowaty, rumian polny, rumianek pospolity, sporek polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, gorczyca polna, owies głuchy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy, samosiewy zbóż, szczyr roczny, tobołki polne, złocień polny.
Chwasty odporne np.: bodziszek drobny, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, wilczomlecz obrotny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metazachlor 2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloracetamid (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 57/2002 z dnia 22.07.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-94/2004p z dnia 23.02.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-70/2007 z dnia 12.03.2007r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska
Stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i
piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
2. Niższe z zalecanych dawki środka stosować na glebach lżejszych, a wyższe na glebach cięższych, o dużej zawartości próchnicy i gdy występuje silne zachwaszczenie.
3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną glebę (bez grud). Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć ziemią.
-Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
- rzepak ozimy
Środek stosować: bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
-Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
W tym samym terminie środek można stosować łącznie ze środkiem Kalif 480 EC w dawce Metazanex 500 SC 1,5 l/ha + Kalif 480 EC 0,2 l/ha.
Uwaga!
Mieszaniny tej nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych). Stosując tę mieszaninę ściśle przestrzegać zaleceń, przeciwwskazań i środków ostrożności zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania środka Kalif 480 EC lub
powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
-Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i
piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
2. Niższe z zalecanych dawki środka stosować na glebach lżejszych, a wyższe na glebach cięższych, o dużej zawartości próchnicy i gdy występuje silne zachwaszczenie.
3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
* w okresie wschodów rzepaku.
* podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Metazanex 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak
jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm -
począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime. W przypadku zastosowania mieszaniny ze środkiem Kalif 480 EC przestrzegać również zaleceń dotyczących następstwa roślin umieszczonych w etykiecie tego środka.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został
zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.uprawne.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!