MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mistral 70 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metrybuzyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku.
Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetaczniki, rdest powojowy.
Chwasty średnio wrażliwe np.: rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne np.: bieluń dziędzierzawa, ostrożeń polny, perz właściwy, portulaka pospolita, psianka czarna, przytulia czepna.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak - 42 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 70 % 4-amino-3-metylotio-6-tert-
butylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2008 z dnia 06. 02. 2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 76/2008 z dnia 25.04.2008 r.
decyzją MRiRW nr R -44/2009 z dnia 06.03. 2009 r. oraz
decyzją MRiRW nr R- 242/2009 z dnia 22.12.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak.
Środek stosować:
a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
-Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
b) w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm
Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.
UWAGI ODMIANOWE
1. Mistral 70 WG można stosować w czasie wschodów lub po wschodach roślin ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop, Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital.
2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Irga, Klepa, Lotos, Tokaj i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka.
3. Środka Mistral 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec.
4. Na plantacjach ziemniaków nasiennych nie stosować środka w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej - zamazanie objawów chorób wirusowych.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u właściciela odmiany i producenta środka.
UWAGI:
Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Mistral 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać lucernę.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na glebach zbrylonych i przesuszonych.- na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
- w temperaturze powyżej 25oC.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STSOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW,
W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!