MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Devrinol Top 375 CS

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Chlomazon
  • napropamid
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy amidów
  • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek jest herbicydem doglebowym i najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: komosa biała, rdesty, rumian polny, samosiewy zbóż.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlomazon - 2-(2-chlorobenzylo)4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z
grupy izoksazolidionów) – 30 g w jednym litrze środka
napropamid - N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid (związek z grupy
alkanoamidów) – 345 g w jednym litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania z wodą
Toksyczność:
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-10/2006 z dnia 29.03.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak ozimy.
-Zalecana dawka: 2,75-3 l/ha.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Przestrzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do przezimowania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych: 80-250 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby, itp.
2. Niższą z zalecanych dawkę stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach cięższych.
3. Intensywne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po wykonaniu głębokiej orki, można uprawiać: rzepak jary, kapustę, ziemniak, pomidor, groch,
słonecznik, tytoń, jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare lub kukurydzę. Na zbożach jarych i kukurydzy mogą początkowo wystąpić przemijające przebarwienia liści nie mające istotnego wpływu na plon.
PRZECIWWSKAZANIA
a) Środka Devrinol Top 375 CS nie stosować:
- na glebach piaszczystych, zbrylonych, przesuszonych lub zbyt wilgotnych
- po skiełkowaniu nasion rzepaku
b) Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z
włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Chronić przed dziećmi. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!