MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Curzate Cu 49,5 WP

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • cymoksanil
  • miedź (w postaci tlenochlorku miedziowego)
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy iminoacetylomoczników
  • miedziowe
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi

Działanie na roślinę:
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak 14 dni
chmiel 7 dni
ogórek (w gruncie) 7 dni
pomidor (w gruncie) 7 dni
pomidor (pod osłonami) 7 dni
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
cymoksanil: 1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik
(związek z grupy iminoacetylomoczników) - 4,5%
miedź (w postaci tlenochlorku miedzi): - 45%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół w przypadku stosowania w dawce od > 2968 g/ha do < 4127 g/ha
Bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku stosowania w dawce ≥ 4127 g/ha
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 627/99 z dnia 08.10. 1999 r. zmienione decyzją MRiRW z dnia 17.01.2000r., decyzją
MRiRW z dnia 18.02.2000 r., decyzją MRiRW Nr R-89/2002/p z dnia 16.12.2002 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-206/2007 z dnia 11.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pomidor (w gruncie).
- zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza, bakteryjna cętkowatość.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów
choroby. W sezonie wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, zwłaszcza na plantacjach zagrożonych chorobami
bakteryjnymi.
pomidor (pod osłonami).
- zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość, szara pleśń.
Zalecane stężenie: 0,4% (400g środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 .
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów
choroby. Następne zabiegi wykonać w miarę potrzeby co 7-10 dni. W sezonie wykonać 3-4 zabiegi środkiem Curzate
Cu 49,5 WP.
ogórek (w gruncie).
-mączniak rzekomy, bakteryjna kanciasta plamistość.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
W sezonie wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni. Środek stosować od fazy 2-3 liści do początku kwitnienia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z innymi fungicydami należącymi do różnych grup chemicznych .
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających w dawkach od > 2968 do < 4127 g/ha stosować po wieczornym oblocie pszczół.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających w dawce ≥ 4127 g/ha nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak.
-zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, lub:
* -na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach
* -na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub Curzate Cu 49,5 WP, następne zabieg wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o działaniu kontaktowym.
Uwaga
Krótszy odstęp między zabiegami (7 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą (częste opady deszczu,
wysoka wilgotność powietrza).
chmiel.
-mączniak rzekomy.
Zalecane stężenie: 0,4% (400g środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
* bezpośrednio po naprowadzeniu chmielu na przewodniki: 600-1000 l/ha
* po osiągnięciu przez chmiel siatki: 1500-2000 l/ha
* w czasie kwitnienia chmielu i zawiązywania szyszek: 2500-3000 l/ha.
UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z innymi fungicydami należącymi do różnych grup chemicznych .
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających w dawkach od > 2968 do < 4127 g/ha stosować po wieczornym oblocie pszczół.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających w dawce ≥ 4127 g/ha nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 C i nie wyższej niż 300 C. Chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.. Nie wdychać pyłu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!