MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Criptic 400 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chloroprofam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: 23°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w cebuli z siewu.
Środek pobierany jest przez korzenie i kiełki wschodzących chwastów, przemieszcza się w roślinie i hamuje podział komórek. W wyniku tego chwasty wkrótce po wschodach zamierają.
Chwasty wrażliwe np.: komosa biała, pokrzywa żegawka, tasznik pospolity, tobołki polne, iglica pospolita
Chwasty średnio wrażliwe np.: rdest powojowy
Chwasty odporne np.: jasnota różowa, żółtlica drobnokwiatowa, gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chloroprofam (3-chlorofenylokarbaminian izopropylu - związek z grupy karbaminianów) –
400 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-31/2005 z dnia 29.08.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
cebula z siewu
Środek można stosować wykonując:
Zabieg jednorazowy
Opryskiwać po wschodach i po przejściu fazy flagi na początku ukazywania się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli osiągną wysokość 5 - 6 cm.
-Zalecana dawka: 6 l/ha.
Zabiegi w systemie dawek dzielonych
Metoda 1
-Zalecana dawka: 4 x 1,5 l/ha.
Terminy zabiegów: pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości, następne zabiegi wykonywać co 5 - 7 dni.
Metoda 2
-Zalecana dawka: 2 x 3 l/ha.
Terminy zabiegów: pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości, następny zabieg wykonać po 5 - 7 dniach.
Metoda 3
Stosowanie łączne ze środkiem Galigan 240 EC lub Goal 240 EC zabieg trzykrotny w dawce Criptic 400 EC 1 l/ha + Galigan 240 EC 0,1 l/ha lub Goal 240 EC 0,1 l/ha. Terminy zabiegów: pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej w fazie pierwszego liścia właściwego, następne zabiegi wykonywać co 5 - 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Zabieg wykonać przed wschodami chwastów, najpóźniej w okresie ich wschodów, gdy znajdują się w fazie liścieni.
2. Środek najlepiej stosować jako uzupełnienie wcześniej użytych (bezpośrednio po siewie lub przed wschodami cebuli) środków doglebowych.
3. Opryskiwać, gdy rośliny cebuli są suche, nieuszkodzone w dobrej kondycji, gdy szczypior ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych.
4. Nie stosować w temperaturze powyżej 23oC.
5. Po zabiegu wykonanym mieszaniną Criptic 400 EC i Galigan 240 EC lub Goal 240 EC mogą wystąpić przemijające uszkodzenia cebuli.
6. Środka nie stosować na glebach bardzo lekkich o niskiej zawartości próchnicy.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 20oC. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Środek i opakowanie usuwać jako odpady niebezpieczne Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu wód. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!