MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Cougar 600 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • izoproturon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych lub powschodowych. Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później wschodzących.
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest głównie przez chwasty w czasie kiełkowania, a izoproturon głównie poprzez system korzeniowy i częściowo poprzez liście.
Działanie diflufenikanu w przypadku stosowania przedwschodowego polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, podczas gdy izoproturon wnika na głębokość 5-10 cm. Obie substancje aktywne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego. W przypadku stosowania powschodowego obie substancje aktywne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno poprzez liście, jak i korzenie chwastów.
Chwasty wrażliwe dwuliścienne np.: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty wrażliwe jednoliścienne np.: miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa.
Chwasty odporne np.: owies głuchy, chwasty wieloletnie
Uwaga
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów. Środek nie zwalcza wyczyńca polnego wschodzącego wiosną.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
diflufenikan 2’,4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100 g w 1 litrze środka
izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik
(związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 23 /2006 z dnia 28.08.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Środek stosować po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową zboża).
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste (zabiegi powschodowe), grubokropliste (zabiegi przedwschodowe).
UWAGI:
1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
3. Nie bronować gleby po przedwschodowym stosowaniu środka.
4. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej.
5. Zabieg powschodowy zaleca się na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych.
6. Środek działa tylko na kiełkujące samosiewy rzepaku, nie eliminuje starszych roślin, które nie zostały zniszczone zabiegami mechanicznymi.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len. Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną , odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!