MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sunspray 850 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • olej mineralny SAE
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: 30°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek mszycobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do ochrony plantacji nasiennych ziemniaka przed wirusami nietrwałymi. Środek tworzy na powierzchni liści ochronę i zapobiega szerzeniu się infekcji wirusem Y
przenoszonym przez mszyce. Działa na mszyce w sposób mechaniczny blokując przetchlinki. Wskutek zmniejszenia dopływu tlenu i zakłócenia wymiany gazów, w ciągu 24 godzin następuje udszenie mszyc.
Środek wykazuje również działanie odstraszające.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
olej mineralny - 850 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
nie dotyczy
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ.Nr.562/99 z dnia 28.05.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R -41/2004p z dnia 23.01.2004r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak (plantacje nasienne).
-mszyce.
-Zalecana dawka: 15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zabieg wykonać w momencie, gdy wzeszło 90% roślin, następnie opryskiwać co 7-10 dni, aż do momentu kwitnienia.
UWAGI:
1. W przypadku temperatury powyżej 30o C oraz suszy zabieg wykonać wieczorem.
2. Zabiegi wykonywać tylko na suche rośliny.
3. Do ochrony ziemniaka nie stosować środków zawierających miedź lub cynę.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy na sąsiednie uprawy.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA STOSOWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem. W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0 - 30o C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. (S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę twarzy. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania traktować, jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!