MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sumi - 8 Gold 030 FS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • dinikonazol-M
  • imazalil
Grupa chemiczna:
  • Zwiazek z grupy imidazoli
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym wykazujący działania gazowe przeznaczony do ochrony ziarna siewnego jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi poprzez zaprawianie.

Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • gazowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dinikonazol-M (związek z grupy triazoli)-
/(E)-(RS)-1-(2,4-dichlorofenylo)-4,4-dimetylo-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)pent-1-en-3-ol/
15 g w litrze środka
imazalil (związek z grupy imidazoli) -
/1(-β-alliloksy-2,4-dichlorofenylo)imidazol/
15 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 465/99 z dnia 31.01.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-556/2003p z dnia 25.09.2003 r.,
decyzji MRiRW Nr R – 148/2004o z dnia 29.03.2004 r.,
oraz decyzji MRiRW Nr R-333/2007 z dnia 12.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
jęczmień ozimy, jęczmień jary
-głownia pyląca, głownia zwarta, pasiastość liści, zgorzel siewek
Zalecana dawka: 150 ml środka na 100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody.
UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczone ziarno.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawione ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawianie wykonywać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawianie przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nosić odpowiednią odzież ochronną W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania. Aparatury dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcji danej zaprawiarki. Opróżnione opakowania po środku zwrócił do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwał jako odpad niebezpieczny. Używał odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Gdy poczujesz się źle, zasięgnij porady lekarza (pokaż jeśli to możliwe etykietę)

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!