MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Soprano 125 SC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • epoksykonazol
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża, burak cukrowy - 35 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
epoksykonazol (fungicyd z grupy triazoli) 125 g w 1 litrze środka
rac-1-[3-(2-chloro-fenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-5/2003 z dnia 19.02.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
decyzją Nr R-62/2006 z dnia 08.09.2006 r., oraz
decyzją MRiRW nr R- 2/2010d z dnia 07.01.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Burak cukrowy 
 • Jęczmień 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima, pszenżyto ozime.
- mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew.

jęczmień ozimy
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

żyto
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza.

pszenica jara, pszenżyto jare
- rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew.

jęczmień jary
- rdza brunatna, rynchosporioza, plamistość siatkowa.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby:
-pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
- jęczmień ozimy i jary - od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia
- żyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

burak cukrowy
- chwościk buraka
Zalecana dawka 1 l/ha.
Zalecana ilość wody 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pierwszy zabieg wykonać natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
Jeśli wystąpiło ponowne porażenie buraków zabieg powtórzyć.

UWAGA:
1. Środek stosować w temperaturach powyżej 12° C.
2. W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na środki z grupy chemicznej triazoli, Soprano 125 SC stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
zboża, buraki - 35 dni.

IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nie wdychać par cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej.
 Wodę do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!