MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Acanto 250 SC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • 2-metylo-3-buten-2-olu
  • pikoksystrobina
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy strobiluryn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ACANTO 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji
ZBOŻA – 35 DNI.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
pikoksystrobina /(E)-3-metoksy-2-{2-[6-(trifluorometylo)-2-pirydylooksymetylo]
fenylo} akrylan metylu (związek z grupy strobiluryn)/ – 250 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo trzymujące
się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-56/2008 z dnia 10.07.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
1. PSZENICA OZIMA
a) brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Środek Acanto 250 SC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Tilt Plus 400 EC:
Acanto 250 SC – 0,6 l/ha + Tilt Plus 400 EC – 0,6-0,8 l/ha.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
b) łamliwość źdźbła zbóż.
Środek Acanto 250 SC należy stosować w mieszaninie ze środkiem Unix 75 WG:
Acanto 250 SC – 0,6-0,8 l/ha + Unix 75 WG – 0,7 kg /ha.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY.
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.
UWAGI:
Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
Środek stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZBOŻA – 35 DNI.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika Etykieta Acanto 250 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 00C-300C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie,
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!