MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Agro Metamitron 700 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy
triazyn) – 700 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 2 /2008 i.r. z dnia 20.03.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
BURAK CUKROWY
Ochrona buraka w optymalnych warunkach jednym zabiegiem doglebowym i jednym nalistnym:
Pierwszy zabieg – zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 2 l/ha po siewie przed wschodami chwastów na dobrze uprawioną (bez grud) i wilgotną glebę.
Drugi zabieg - zarejestrowany herbicyd, wybrany po analizie bieżącego stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji, w fazie 2 – 4 liści właściwych buraka cukrowego w zalecanej pełnej dawce (chwasty w początkowych fazach wzrostu i rozwoju).
W celu efektywnego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych .Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji. Zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów.
Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej schematu:
A. Zabieg doglebowy i zabiegi nalistne:
Pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów – AGRO METAMITRON 700 SC w dawce 2 l/ha.
Drugi zabieg w fazie liścieni chwastów - AGRO METAMITRON 700 SC w dawce 1 l/ha + Betanal Progress 274 OF w dawce 1 l/ha.
Trzeci zabieg w 5 – 10 dni po drugim zabiegu, jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia występowania przytulii czepnej i zachwaszczenia wtórnego – AGRO METAMITRON 700 SC w dawce 1 – 2 l/ha + Betanal Progress 274 OF w dawce 1 l/ha.
B. Ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych.
Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
Pierwszy zabieg w fazie liścieni chwastów - AGRO METAMITRON 700 SC w dawce 1-2 l/ha + Betanal Progress 274 OF w dawce 1 l/ha.
Drugi zabieg w 5 – 10 dni po pierwszym zabiegu na wschodzące chwasty - AGRO METAMITRON 700 SC w dawce 1-2 l/ha + Betanal Progress 274 OF w dawce 1 l/ha.
Trzeci zabieg w 5 – 10 dni po drugim zabiegu, jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego - AGRO METAMITRON 700 SC w dawce 1 – 2 l/ha + Betanal Progress 274 OF w dawce 1 l/ha.
W przypadku występowania chwastów jednoliściennych AGRO METAMITRON 700 SC można stosować z zalecanymi graminicydami: do zwalczania owsa głuchego graminicydy stosować jako dodatek do drugiego zabiegu nalistnego do zwalczania chwastów prosowatych oraz perzu graminicydy stosować jako dodatek do trzeciego zabiegu lub osobno w zalecanych dawkach Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Stosując środek po wschodach buraka cukrowego zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
3. Stosując AGRO METAMITRON 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń
i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją ich stosowania).
4. Środek AGRO METAMITRON 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10ºC wolniej działa.
5. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- W zabiegach na plantacjach przed wschodami buraka w okresach długotrwałej suszy.
- W zabiegach na plantacjach po wschodach buraka na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki.
- W zabiegach na plantacjach po wschodach buraka na mokre rośliny lub w okresie spodziewanych przymrozków.
- Podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie tereny / uprawy.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- Znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
- Nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Agro Metamitron 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej Agro Metamitronem 700 SC, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ poszczególnych składników, opisane w ich etykietach-instrukcjach, na rośliny uprawiane następczo.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym
mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Agro Metamitron 700 SC w połączeniu z herbicydem Betanal Progress 274 OF najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Betanal Progress 274 OF (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku (zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Agro Metamitron 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do wymaganej ilości, nadal dokładnie mieszając.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 3 atm. oraz odległość lanc od powierzchni pola 50 – 60 cm.
Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej
25ºC.
Stosując środek po wschodach buraka cukrowego zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
Sporządzoną ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!