MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Alister Grande 190 OD

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • jodosulfuron metylosodowy
  • mezosulfuron metylowy w postaci soli sodowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ALISTER GRANDE 190 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek zawiera trzy substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania.
Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania, a mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Mezosulfuron
metylowy i jodosulfuron metylosodowy wykazują działanie w pełni układowe, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie.

Chwasty wrażliwe np.:bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, wyka kosmata.

Chwasty odporne np.: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny).

UWAGA! ŚRODEK NIE ZWALCZA WYCZYŃCA POLNEGO WSCHODZĄCEGO WIOSNĄ.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
diflufenikan /2’,4-difluro-2-(trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid/ (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 180 g w 1 litrze środka,

mezosulfuron metylowy /benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2-pirymidynylo) amino] karbonylo] amino] ulfonylo]-4-[[metylosulfonylo]amino]metylowy/ (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6 g w 1 litrze środka,

jodosulfuron metylosodowy /sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3- metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn- -ylo)-uriedosulfonylo]benzoesowego/ (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,5 g w 1 litrze środka,

Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: eter poliglikolu
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina oleinowa do rozcieńczania wodą
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 36/2008 z dnia 22. 04. 2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-231/2010d z dnia 13.08.2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy 3-4 liści do końca wegetacji zbóż.
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
W zalecanych zakresach dawek środka Alister Grande 190 OD, wyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji biologicznie czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

UWAGI:
- Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
- Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą.
- Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.
- Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon.
- Przed zastosowaniem środek dobrze wymieszać przez wielokrotne wstrząsanie
opakowaniem, z uwagi na jego możliwe rozwarstwienie w czasie przechowywania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, wiosną, po wykonaniu orki, można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
- przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny pokryte szronem,
- przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, wiosną, po wykonaniu orki, można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
- przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny pokryte szronem,
- przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

OKRES KARENCJI
/okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji/ NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ /okres zapobiegający zatruciu/ NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszelkich części opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
- Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!