MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Arelon Fox 550 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • izoproturon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
;Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych (głównie miotły zbożowej) oraz chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.

Środek zawiera dwie substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania - diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, a izoproturon głównie poprzez korzenie. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe np.: czyściec polny, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łoczyga pospolita, mak polny, miotła zbożowa, mlecz kolczasty, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, sporek polny,szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, poziewnik szorstki, życice.
Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, perz właściwy, skrzyp polny.

Uwaga
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować środek w dawce 2,5 l/ha w okresie jesiennych wschodów chwastów. Środek nie zwalcza wyczyńca polnego wschodzącego wiosną.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
50 g diflufenikanu (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)
500 g izoproturonu (związek z grupy pochodnych mocznika) w 1 l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
dla organizmów wodnych – bardzo toksyczny
Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 215/97 z dnia 26.09.1997r.
Zmienione decyzją MRiRW z dnia 21.06.2000 r.,
decyzją MRiRW Nr R-37/2002/p z dnia 12.11.2002 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-98/2004 z dnia 02.03.2004r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji roślin:
Jesienią
a) jesienią - przedwschodowo, do 3 dni po siewie zbóż na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
albo
b) jesienią - powschodowo, od fazy 3 liści do fazy krzewienia zbóż
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
albo Wiosną
Stosować tylko w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.
a) na przedwiośniu, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole bez okrywy śnieżnej
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
albo
b) wczesną wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Na przedwiośniu oraz wczesną wiosną Arelon Fox 550 SC stosować w przypadku późno sianych zbóż ozimych, gdy uciążliwe chwasty nie skiełkowały jesienią i w chwili zabiegu znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (np. przytulia czepna do 2 okółków, a miotła zbożowa do 2-3 liści).
Łagodny przebieg zimy wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji biologicznie czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
2. Wyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz gdy chwasty znajdują się w starszej fazie rozwojowej.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacj  w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, wiosną nie uprawiać buraków i grochu (uprawianego na glebach lekkich). Gdy wiosną zaorano plantację potraktowaną środkiem i wykonano tylko uprawki przedsiewne wówczas nie uprawiać rzepaku, owsa, cebuli i roślin kapustnych, pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 30oC.
W niskich temperaturach (-15oC) produkt gęstnieje i mogą powstać grudki, ale kiedy temperatura wzrasta do 0oC środek powraca do stanu normalnego bez szkody dla jego skuteczności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć .porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ja dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronna i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!